مالی

تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهرداری تالش سال((۱۳۹۲))

توسط نوامبر 8, 2015 بدون نظر

تعرفه پیشنهادی
عوارض و بهای خدمات
شهرداری تالش
«سال۱۳۹۲»
فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۶
فصل اول کلیات و تعاریف ۷
الف ) مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات مرتبط با عوارض ۸
ب) تعاریف و اصلاحات ۱۵
فصل دوم عوارض : ۱۹
ماده۱– عوارض اراضی محصور نشده ۲۰
ماده ۲ – عوارض صدور پروانه دیوار گذاری ۲۰
ماده ۳- عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر مربع ۲۱
ماده ۴- عوارض تفکیک اعیانات ۲۲
ماده ۵- عوارض کسری حد نصاب تفکیکی ۲۳
ماده ۶- عوارض برمعامله املاک ،مستغلات ،مستحدثات و سرقفلی ۲۳
ماده ۷- عوارض تعیین کاربری اراضی فاقد کاربری ۲۴
ماده ۸- عوارض حاصل از ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی و املاک در محدوده قانونی و حریم شهر ۲۵
ماده ۹ – عوارض تمدید پروانه و تجدید ۲۷
ماده ۱۰- عوارض احداث بنا ۲۸
ماده ۱۱ – عوارض بهره برداری از معبر ۳۵
ماده ۱۲ – عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی ۳۶
ماده ۱۳ – عوارض صدور المثنی شناسنامه ساختمان ۳۶
ماده ۱۴ – عوارض اصلاح پروانه ساختمانی ۳۶
ماده ۱۵- عوارض ابقای اعیانی ۳۶
ماده۱۶- عوارض مازاد برتراکم ۳۷
ماده ۱۷- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی ۳۷
ماده ۱۸ – عوارض حذ ف یا کسری پارکینگ ۳۸
ماده ۱۹- عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر ۴۱
ماده ۲۰ -عوارض حق مشرفیت ۴۱
ماده ۲۱- هزینه حق ثبت ۴۱
ماده ۲۲- عوارض از حق توزین ۴۱
ماده ۲۳- عوارض فروش بلیط نمایش و کنسرت ۴۱
ماده ۲۴ -عوارض از رقم قراردادها ۴۲
ماده ۲۵- عوارض از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری .پرده و پلاکارد و دیوار نویسی
و تابلوی تبلیغاتی (بیلبورد ) سطح شهر . ۴۲
ماده ۲۶- نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت) ۴۳
ماده ۲۷- عوارض بهره برداری از ساختمان در غیر از نوع استفاده تعیین شده ۴۳
ماده ۲۸- بهای خدمات کارشناسی ۴۳
ماده ۲۹- بهای خدمات حمل زباله ۴۴
ماده ۳۰- تعیین کارمزد به وصول کنندگان عوارض ۴۴

ماده ۳۱- در خصوص استفاده از وجوه حاصل از درآمدها ۴۴
ماده ۳۲- تکلیف دوایر دولتی و نهادهای عمومی در خصوص عوارض ملی و محلی ۴۴
ماده ۳۳- محدوده وصول عوارض ۴۵
ماده ۳۴ – بهای خدمات هزینه و تکمیل عملیات اجرائی حفاریها ۴۶
ماده ۳۵- نحوه استرداد وجوه حاصل ازپرداخت عوارض به انصراف دهندگان احداث ساختمان ۴۶
ماده ۳۶- هزینه انبار داری ستاد رفع سد معبر ۴۷
ماده ۳۷- عوارض مکانهایی که درغیر کاربری موجود مشغول فعالیت هستند ۴۷
ماده ۳۸- عوارض ارائه خدمات شهری براستقرارمحل بانکی(مؤسسات مالی،اعتباری وقرض الحسنه ها( ۴۸
ماده ۳۹ – عوارض بهره برداری از معابر و شوارع ۴۸
ماده ۴۰ – بهای خدمات نقلیه ۴۹
ماده ۴۱ – بهای خدمات ناشی از کارشناسی ارزیابی املاک ۵۰
ماده ۴۲ – عوارض بر آنتن های BTS 50
ماده ۴۳- عوارض جایگاههای سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی و حقوقی ۵۰
ماده ۴۴- نحوه وصول عوارض کسب و پیشه صنوف ۵۲
ماده ۴۵- عوارض حق افتتاح کسب ۵۲
ماده ۴۶- عوارض تغییر صنف و محل فعالیت ۵۲
ماده ۴۷- عوارض کسب و پیشه از دکه های واقع در سطح شهر ۵۲
ماده ۴۸- بهای خدمات و عوارض کسب و پیشه و حرف خاص ۵۳
ماده ۴۹- عوارض و بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ۷۰
ماده ۵۰- عوارض و بهای خدمات حمل و دفن زباله ۷۴
ماده ۵۱- تعرفه و عوارض بهای خدمات واحد فضای سبز ۷۶
ماده ۵۲- عوارض و بهای خدمات سازمان حمل و نقل (تاکسیرانی) ۸۱
ماده ۵۳- برخی از عوارض شهرداریها با مجوز های قانونی ۸۲
ماده ۵۴- عوارض تبدیلی تجاری ۸۳
ماده ۵۵- اجاره پلاژها و محلهای تفریحی طرح ساحلی ۸۳
ماده ۵۶- جدول محاسبه کرایه آمپولانس در خارج از محدوده شهر ۸۳
ماده ۵۷ – ورود احسام سر گردان ۸۴
ماده ۵۸- حق الزحمه کمیسیون ها ۸۴
ماده ۵۹ – عوارض کسری حد نصاب باز در مجتمع تجاری ۸۴

آیین نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری ۸۵
شیوه نامه نحوه تقسیط مطالبات شهرداری در سال ۹۲ ۸۶
بنام خدا
( مقدمه )
استقرار دانش محیطی مبتنی بر پژوهش و فناوری عامل اصلی توسعه منابع و پذیرش بهره وری در بهبود محیط زندگی شهری است و در تأمین نیازهای انسانی نقش اساسی دارد.
الگوپذیری در پژوهش و برنامه ریزی با توجه به بازخورد های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، نیازمند ارزیابی و مطالعه در زیر ساخت های اقلیمی در هر شهر است تا به تناسب ضرورت از توزیع امکانات عمومی و نیازهای رفاهی بی بهره نباشد. شهرها سیستمی زنده و پویا از برآیند ارتباط منطقی بین کلیه نیازها در توسعه پایدار هستند که با ارائه برنامه ریزی و تدابیر اثر گذار، می توان پایداری را در جهت ارتقای بهره وری تسری داده و با استفاده از منابع و دیگر عوامل توسعه با کمک عناصر و نهادهای مرتبط در جامعه شهری و نتیجتاً در تعامل با آنها موجب انجام فرایند مؤثر در سیستم ارتباطات به لحاظ بهبود محیط شهری شد. یقیناً با تدوین این معیار در برنامه ریزی و با تبلور بهره وری می توان کاستی ها را زدود تا به موازات توسعه تکنولوژی در عرصه ملی از نرم افزارهای لازم به منظور جلب مشارکت مردمی و در جهت تأمین و بهبود منافع عمومی در راستای سیاستهای مدیریت شهری و همسوئی با دولت خدمتگزار در اجرای اهداف افزایش مشارکت اجتماعی و اصل تمرکز زدایی و کاهش تصدیهای غیر ضروری از بهره لازم برخوردار شد .
بهره برداری از منابع مالی مستلزم بررسی و برنامه ریزی در فرصتها و امکانات موجود در شهرهاست که تعادل استفاده از آن به شیوه مناسبی با فناوری جدید تکوین می یابد. لذا با گسترش و توسعه شهرها منافع درآمدی نیز با مختصات آن رشد یافته و با اطلاعات جدید زمینه توسعه به سوی پایداری را فراهم و با خلق منابعی در جهت تأمین نیازهای مدنی شهروندان مقدمه فرابخشی برنامه توسعه و همسوئی با برنامه های اعلام شده دولت دهم برای ایجاد آمادگی لازم و حرکت به سوی مدیریت واحد شهری را فراهم سازیم .
در این مجموعه سعی گردیده به جهت ایجاد منابعی به موازات اختیارات قانونی، با نقطه نظر کارشناسی مسئولین واحدها و تبیین شاخصها و نرم افزارهای موجود عوارضی، نسبت به وضع عوارض محلی اقدام نموده تا پس از تصویب شورای محترم اسلامی شهر و سیر تشریفات خاص مقرر قانون، ملاک عمل این شهرداری گردد .لذا انتظاردارد با همیاری سایر دستگاههای دولتی و مشارکت مردم فهیم .تالش.. با تحصیل درآمدهای محلی )عوارض و بهای خدمات مندرج در این تعرفه (بتوانیم به تغییر ساختار عمرانی و مبلمان شهری در خور شهروندان این شهر دسترسی یابیم و برآیند آن به رفاه عمومی و رضایت مردم بیانجامد.
فصل اول

کلیات و تعاریف

الف : کلیات
مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض

مستندات قانونی وضع عوارض :
۱- قبل از انقلاب :
– بند ۸ ماده ۴۵ قانونشهرداری مصوب ۱۳۳۴
– ماده ۳۰ لیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶
۲- بعد از انقلاب :
– بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۴۶
– بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹
– بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورای و اصلاحیه های بعدی ان مصوب ۱۳۷۵
– تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱
– تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارز افزوده مصوب ۱۳۸۷
قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴
ماده ۴۵- در وظایف انجمن شهر
بند ۸ – تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن
آیین نامه مالی شهردایها مصوب ۱۳۴۶
ماده ۳۰ – هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر در آمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود .
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱
ماده ۳۵- وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر :
۱- مادامی که در آمد های پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید .
قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹
ماده ۴۳- در صورتیکه در آمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود .
قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۷۵
ماده ۷۱- در وظایف شورای اسلامی شهر :
بند ۱۶- تصویب لوایح براقرای یا لغوی عوارض شهر و همچنین تغییر نوع میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
ماده ۷۷- ( اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نییاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید .
تبصره – عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است . وزیران کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هرنوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یالغو آن اقدام نماید .

قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۳۸۷
ماده ۵۰- تبصره ۱ : شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال یرای اجرای در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند .
منابع در آمدی شهرداریها :
o در آمدهای ناشی از عوارض عمومی ( در آمدهای مستمر )
o در آمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
o بهای خدمات و در آمدهای موسسات غیر انتفاعی
o در آمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
o کمک های اهدایی دولت و سازمانها ی دولتی
o اعانات و هدایا و دارائیها
o سایر منابع تامین اعتبار
سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض :
قانون شهرداری :
ماده ۷۷- رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزرات کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است . بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا ، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد .
ماده ۱۰۰- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر با حریم آن یاید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساحتمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند .
شهرداری می تواند ازز عملیات ساختمان ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زملن محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید .
تبصره ۱- درمورد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نمایند در غیر این طورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد .
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهات مناسبی که نباید از دو ماه تجاورز کند تعیین می نمایند .
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هر گاه ملک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نماید شهرداری راساً کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ – در مورد اضافه بنا زائد بر مساخت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خبابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز و بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید .( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه را برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر
متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد ) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوداری نمود شهرداری مکلف مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .۲
تبصره ۳ – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در خبایانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن یاز و بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید ( جریمه نباید ار حداقل دو برابر کمتر از و از چهار برابر ارزش معاملات ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنامید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .۳
تبصره ۴- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوط در صورتی که صول فنی و بهداشتی و شهر سازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای براخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سر قفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سر قفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید . اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره ۲ و۳ عمل خواهد شد .۴
تبصره ۵- در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر وحداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صودرو برگ پایان ساختمان می باشد . ۵
تبصره ۶- در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موضف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت بر های اصلاحی رابنمایند . در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف لست از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام ینا ، عدم رعلیت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی در ساختمان رسیدگی در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است .۶
تبصره ۷- مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و محاسبات فنی را گواهی نمایند .
هر گاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نمایند و یا تخلف را به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مهندس ناظر را د صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمان حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ماده تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدوررای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری ساختمان در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد . شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربط برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خوداری نماید ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نملیند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود .
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است ودستورشهرداری اجرا نشود می تواند بااستفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید .
ثبصره ۸- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدم خلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند .
در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون ۶ تیصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها ( ۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد .
در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد .
تبصره ۹- ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند .
تبصره ۱۰- در مورد اراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرفمدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند . رای این کمیسیون قطعی است .
تبصره ۱۱- آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود .
قانون مالیات بر ارزش افزوده:
ماده ۴۳- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد .
الف – حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثنا ریلی ) دریایی و هوایی پنچ در ( ۵%) بها بلیط ( به عنوان عوارض ) .
ب- عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی آنها .
تبصره – عوارض موضوع بند (ب) ماده این ماده در مورد خودورهای با عمر بیش از ده سال ( به استناده خودروهای گاز سوز ) به ازای سپری شدن هر سال ( تا مدت ده سال ) به میزان سالانه ده درصد ( ۱۰%) و حداکثر تا صد در صد (۱۰۰% ) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد .
ماده ۴۶- و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) ( صرفا موضوع بند الف و ب) این قانون پس ار موعد مقرر موجب تعلیق جریمه ای معادل دو در صد ( ۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود .
قانون برنامه پنجم توسعه کشور :
ماده ۱۷۴- شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام در آمدهای پایدارشهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید .
الف – کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربریهای تجاری، اداری ، صنعتی متناسب با کاربریها ی مسکونی همان منطقه با توجه به شرایطی اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحد های احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری .
ب-تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری ، نگهداری ، نوسازی و عمران شهری همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیر ساختمان توسعه ، عمران شهری و حمل و نقل .
ج- تبدیل عوارض موضوع در آمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات .
د- تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض ، بهای خدمات و سایر در آمدهای قانونی شهرداریها .
ه- افزایش تراک زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر .
و- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری .
ز- برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت لودجه شهرداریها و به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتیارات شهرداری به دستگاههای اجرایی .

ب : تعاریف و اصلاحات

ماده ۱- تعاریف برخی از واژه ها یا عبارات بکار برده شده در این تعرفه
۱- عوارض محلی :به عوارضی اطلاق می گردد که اختیار بر قراری و وضع آن مطابق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ اصلاحات بعدی با شوارای اسلامی شهر می باشد .
عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید ( اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود ) در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد . از انواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده یرای زمین ، ساختمان ماشین آلات و عوارض کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص را نام برد .
۲- عوارض ملی : به کلیه عوارضی اطلاق می شود که مراجع بر قراری آن شورای اسلامی شهر نبودن و قانگذار صلاخیت بر قراری آن را تعیین نموده است .
۳- عوارض ناپایدار : مانند عوارض مازاد بر تراک مجاز / جرائم ناشی از آرا قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ . …
۴- عوارض پایدار : عوارض پایدار : مانند عوارض ملی / نوسازی / یا سطح شهر ، خودرو، پنچ درصد بلیط مسافر ، صدورپروانه ، کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص و …
عوارض
۵- واحد مسکونی: عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته می شود و شامل اتاق، آشپزخانه و سرویس¬های لازم باشد .
۶- واحد تجاری: عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بمنظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشد .
مؤسسات دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی که بااصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند در این تعرفه واحد تجاری محسوب میشود .
۷- واحد صنعتی: عبارت است از کلیه ساختمانهایی که بمنظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههای صنعتی و تولیدی احداث می شود. (صنعت توریسم , جهانگردی , خدماتی وتأسیسات شهری اگرمشمول تعریف تجاری نگردد،در این قسمت قرار می گیرد).
۸- واحد اداری: عبارت است از کلیه ساختمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ساختمانهایی که از شمول تعریف بندهای۱و۲و۳ خارج باشد در ردیف واحد اداری قرارمی گیرد.
۹- واحد آموزشی: عبارت است از کلیه ساختمانهایی که در کاربری آموزشی با تأییدیه سازمان آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی به منظوراحداث مهد کودک، کلیه مدارس آموزشی )اعم از کودکستانها ، دبستانها ، مدارس راهنمایی،دبیرستانها،دانشگاهها،حوزه علمیه وسایرمراکز آموزشی) احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
۱۰- مراکز بهداشتی و درمانی: عبارت است از کلیه ساختمانهائی که درکاربری مربوطه )بهداشتی، درمانی) با تأیید سازمان بهداشت و درمان به منظور احداث حمام عمومی، تأسیسات بهزیستی، خانه بهداشت، بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز بهداشتی، آزمایشگاهها و … احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
۱۱- اماکن ورزشی: عبارت است از اماکن ورزشی و تربیتی که در کاربری مربوطه با تأیید سازمان تربیت بدنی احداث ومورد بهره برداری قرار می گیرد.
۱۲- تأسیسات و تجهیزات شهری: عبارت است ازتأسیسات وتجهیزات شهری مانند آب، پست ترانسفورماتور، پست برق، گاز، مخابرات و … جهت رفاه عمومی شهروندان احداث می گردد .
۱۳- اماکن تاریخی و فرهنگی: عبارت است از ساختمانهائی که در کاربری مربوطه از قبیل موزه ها، کتابخانه، سالن اجتماعات، نمایشگاهها )فرهنگی، هنری و … )سالن سینما، تئاتر، احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد .
۱۴-( :(Pآخرین ارزش معاملاتی املاک در هر شهر موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین و ابلاغ می گردد که بطور اختصار ارزش معاملا تی دارائی گفته می شود و در این دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۰ ملاک عمل می باشد .
۱۵- قیمت ساختمان: قیمت ساختمان موضوع بند )ج( ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین و ابلاغ می گردد که بطوراختصار قیمت ساختمان نیز گفته می شود .
۱۶- تجاری متمرکز: به ساختمانهایی اطلاق می شود که فقط به عنوان تجاری مورد بهره برداری قرار گیرد و طبقات آن به صورت مسکونی یاکاربری غیر تجاری مورد استفاده واقع نمی شود مانند پاساژها ،مغازه های واقع در محدوده بازار و ….
۱۷- پارکینگ تجاری: به کاربری ای اطلاق می گردد که حداقل پنجاه درصد مساحت کل ساختمان به عنوان پارکینگ و مابقی بصورت تجاری مورد بهره برداری واقع شود.
۱۸- تجاری نواری : به املاکی گفته می شود که فقط در طبقه همکف به عمق ۶ الی ۸ متر ( عمق تعیین شده در طرح تفضیلی ) اجاره احداث مغازه دارند و در طبقات حق ایجاد مسکونی با دفاتر تجاری ( در خارج از عمق در تغییرکاربری نوار تجاری حداکثر عمق ۸ متر پیش بینی گردد ) دارد .
تبصره : در صورتیکه کاربر ملک غیر از تجاری نواری باشد ابتدا می بایست بااستفاده از جدول ضریب تغییر کربری عرصه ملک به کاربری تجاری نواری تغییر یافته و سپس در صورتی که نیاز به افزایش عمق تجاری باشد برابر مفاد بند ۱۷ عمل شود .
۱۷- مجتمع های مختلط : به مجموعه هائی گفته می شود که دارای کابریهای متفاوت و بصورت همزمان در یک مجموعه مورد ایتفاده قرار گیرند .
۲۰- تمدید پروانه : چنانچه سند شناسنامه ساختمان در مهات مقرر در آن به پایان نرسیده باشد و مالک در خواست ادامه اعتبار حداقل ۱۰ روز قبل از انقضای مهلت مقرر پروانه شهرداری کرده و شهرداری مکلف به ثبت در دفتر اندیکاتور شهرداری به همان روزی که مورد در خواست باشد مورد نظر می باشد .
۲۰- تجدید پروانه : صدور مجوز احداث بنا اعم از بنای جدید یا تکمیل ساختمان نیمه تمام پس از انقضای مهلت مقرر در پروانه ساختمان در صورتیکه دخواست مالک نیز برای تمدید پس از انقضای مهلت مقرر در پروانه شد مورد نظرمی باشد
موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال ۱۳۹۱ بایستس رعایت شود .
۱- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف و یه معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان تا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد .
۲- باتوجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمان علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور قابل وصول خواهد بود .
۳- کلیه معافیتهای موجود در قوانین مصوب ( پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ ) و یا معافیتهایی که قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمان مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیت نخواهد بود .
* معافیت موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۲۴۵۵/ ۴۱۱۳۴/ک- ۸/۱۰/۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی.
با ایتناد تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۸۲۴۵۵/۴۱۱۳۴ک – ۸/۱۰/۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، جانبازان ۲۵% و بالاتر ، آزادگان ، خانواده شهدا ( همسر فرزندان و والدین ) از پرداخت کلیه هزینه های انشعاب آب و برق ، گاز ، و عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تایکصد متر مربع ( تراکم ساخت و زیر بنا ) برای یک بار معاف می باشند و در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است . در صورتی که متراژ هر واحد با سهم هر واحد شرایط بیش از یکصد متر مربع باشد صرفا مازاد بر یکصد متر مربع مشمول پرداخت هزینه ها و عوارض مذکور می باشد .
* موضوع ماده ۱۶ قانون ساندهی و حماسیت از تولید و عرضع مسکن مصوبه ۲۵/۰۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن .
کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروههای کم در آمد و طرحهای تولید مسکن دربافت ها فرسوده شهرها مشمول تخفبف حداقل ۵۰% هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد . دولت موظف است معادل ۱۰۰% تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نمایند .
ردیف یک ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه ۶/۸/۸۷ کلیه سازندگان واحد های مسکونی ویژه گروهای کم مسکن مصوبه در آمد و واحد های مسکونی احداثی در محدوده مصوب بافت های فرسوده شرهی مسمول اعطای تخفیف و تقسیط و به شرح زیر می گردد .
– شهرداری ها دهیاریها موظفند حداقل هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمان مجاوز منظور در طرح های جامع و تفضیلی مصوب برای واحد های موضوع این ماده را تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض اقدام نمایند . ضمناًاین تخفیف برای بناهای بر پروانه که منجر به رای کمیسیون ماده صد می گردد نمی باشد .
* تخفیفات موضوع ماده ۲۰ تعرفه بهای بهای خدمات شهرداری مصوبه سال ۱۳۸۹
الف- مدد جویان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحد هایی که توسط خیرین برای افرارمذکور ساخته می شود در رعایت الگوی مصرف ( حداکیثر ۹۹ متر مربع ) از پرداخت عوارض پروانه ساختمان برای یکبار معاف می باشند .
ب- کارکنان شهرداری از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان ( تراکم وزیر بنا ) یک واحد مسکونی برای یکبار در طول خدمت و تا سقف ۱۲۰ متر مربع زیر بنا معاف می باشد .
فصل دوم عوارض
ماده ۱ – عوارض اراضی محصور نشده
در مورد اراضی بایر محصور نشده واقع در محدوده قانونی شهر، با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره یک ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین در ماده ۱۱۰ قانون شهرداری در مورد اراضی غیر محصور شهری تعیین تکلیف نموده است، شهرداری حسب مورد بر اساس و به رعایت قوانین مذکور عمل و عوارض مربوطه را وصول نماید.

ماده ۲- عوارض صدور پروانه دیوارگذاری (دیوارکشی)
آندسته از مالکینی که جهت اخذ پروانه دیوارگذاری به شهرداری مراجعه می نمایند، برابر با ۴۰ درصد قیمت منطقه ای به ازای هر متر طول اخذ گردد.

=T طول دیوارکشی p= قیمت منطقه .p T= عوارض دیوار کشی

تبصره (۱) صدور مجوز احصار از سوی شهرداری با درخواست متقاضی انجام می پذیرد .
تبصره (۲) : صدور مجوز احصار بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده هیچگونه مجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود .
تبصره (۳) چنانچه مدارک معتبرهمچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضائی و ذیصلاح مبنی بر تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداری ارائه شود ، صدور مجوز احصار متوقف خواهد شد .
تبصره (۴) به استناد ماده ۱۱۰ قانون شهرداری نسبت به زمین و بنا های مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی و پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد ، شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرده صورتی حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراضکرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد .
صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همجنین آراء کمسیسون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بودن و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد .
تبصره (۵): حداکثر ارتفاع مجاز جهت احصار ۲ متر می باشد که با ترتیب دیوارفنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر احداث خواهد شد. ( شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید
ماده ۳- عوارض تفکیک عرصه
قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق میشود :
۱- تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد :
الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد . عوارض این ماده برای هر بار تفکیک قابل وصول خواهد بود .
ب: اراضی که بدون طی مراحل قانونی وبدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند که از طریق ماده ۱۴۸-۱۴۷ قانون ثبت و اسناد و املاک …) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض این ماده برای هر بار تقسیم قابل وصول خواهد بود . در هر صورت مبنای محاسبه حد نصاب با رعایت ضوابط شهرسازی برای تفکیک اراضی الزامی می باشد.
۲- این عوارض درمحدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول می باشد .
الف- عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک کمتر ز ۵۰۰ متر مربع
عوارض تفکیک با کاربری مسکونی مورد تفکیک بدین شرح وصول می شود:
=Bمیزان) حاصل( بدست آمده عوارض تفکیک B=S×P =Pارزش منطقه ای دارایی
=Sمساحت عرصه قابل تفکیک
ب- عوارض تفکیک در کاربری تجاری متمرکز، صنعتی، اداری :
کاربری تجاری متمرکز B = S × ۲ P
کاربری صنعتی ،اداری و… B = S ×۰/۵ P
ج- عوارض تفکیک در کاربری نوار تجاری :
B=S(1/5*P)
د-عوارض تفکیک باغات و مزارع بعنوان باغ ومزرعه
B = S× ۰/۱۵P
تبصره۱-۳: عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی و … برابر فرمول فوق به کسر معابر (کوچه ها و خیابانهای به وجود آمده) قابل وصول است .
تبصره ۲-۳: مساحت عرصه قابل تفکیک با رعایت عمق جبهه املاک (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم سال۶۴) محاسبه می گردد.
تبصره ۳-۳: عوارض تفکیک و ادغام در کاربری های تجاری، مسکونی و غیره که به دلیل اشتباهات ثبتی و غیره انجام می گردد و مساحت آن کمتر از ۳۰ متر مربع باشد:
۵% قیمت منطقه ای * مساحت زمین مورد تفکیک و ادغام
تبصره ۴-۳: عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول ویا پس از صدور رای کمسیسیون ماده صد علاوه بر جرائم ، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد .
تبصره ۵-۳: اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستنثی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییرکاربری اینگونه اراضی در داخل حریم شهر انجام شود ، عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه وقابل وصول است .
تبصره ۶-۳: چنانچه مالک یا مالکین به موجب دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشد عوارض افراز به میزان عوارض تفکیک وصول خواهد شد .
ماده ۴- عوارض تفکیک اعیانات
عوارض تفکیک واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، صنعتی به شرح زیر تعیین می شود:
این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول می باشد .
۱- مسکونی: مساحت اعیان در زمان صدور پایان کار S ) *P2 % (
۲- تجاری و غیره: مساحت اعیان در زمان صدور پایان کار S) * P3 % (
تبصره۱: دراین ماده اعیان فقط به ساختمان اطلاق می شود و نحوه محاسبه، آخرین متراژ بر مبنای پایانکار صادره (طبق نقشه های تایید شده شهرداری) می باشد که عوارض آن در زمان صدور پایانکار بر اساس تعداد واحد قابل وصول است .
تبصره ۲ : آندسته از مالکینی که قصد تفکیک پلاک ثبتی خود ، با رعایت ضوابط و مقررات شهر سازی به صورت یک قطعه عرصه و یک قطعه اعیان رادارند عوارض تفکیک آن برابر ماده ۶ تفکیک اعیانات محاسبه و قابل وصول میباشد . و چنانچه مالک با رعایت ضوابط و مقررات شهرداری قصد دارد ملک خودرا بصورت یک قطعه اعیان و قطعات دیگر (بیش از یک قطعه) را بصورت عرصه تفکیک نمایند، قطعه ای که شامل اعیان باشد مشمول ماده ۶ تعرفه عوارض و قطعات دیگر که فاقد اعیان بوده و بصورت زمین میباشند مشمول ماده ۵ تعرفه عوارض خواهند بود .
تبصره ۳ : عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزن قدر السهم بین واحدهای تقسیم می شود .
تبصره ۴ : این عوارض ، در زمان دریافت پایان کار و در صورت در خواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمانی دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک ، وصول آن غیر قانونی است .
تبصره ۵ : در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است .

ماده ۵- عوارض کسری حد نصاب تفکیکی
الف:برای زمینهائی بامساحت قابل تفکیک که دارای سند مالکیت بوده و از شهرداری تقاضای تفکیک را می نمایند چنانچه در اثر اجرای تفکیک قطعاتی کمتر از حد نصاب ضوابط تفکیک را داشته باشد، به ازای هر متر مربع کسری حد نصاب تعیین شده دو برابر قیمت منطقه ای به عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیکی اخذ گردد.
ب: املاکی که به استناد ماده ۱۴۸-۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت دریافت نموده و یا می نمایند، در صورت داشتن کسری حد نصاب تفکیکی (بر اساس طرح تفضیلی) عوارض کسری برابر بند الف (دو برابر قیمت منطقه ای) در یافت خواهد شد، ضمناً این عوارض به هنگام مراجعه مودیان به شهرداری و دریافت هر گونه استعلام قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۱: زمینهایی که قبلاً پاسخ بلامانع نقل و انتقال از شهرداری دریافت نموده اند مشمول پرداخت حد نصاب تفکیکی نمی گردند.
تبصره ۲: زمینهایی که تاریخ صدور سند مالکیت آنها قبل از سال ۱۳۶۹می باشد مشمول پرداخت عوارض کسری حدنصاب تفکیکی نمی گردند.
تبصره ۳: کلیه املاکی که عوارض کسری حدنصاب تفکیکی به آنها تعلق گیرد اخذ عوارض قانونی تفکیک نسبت به قدرالسهم ملک که دارای سند مالکیت بوده الزامی است (برابر ماده ۴).
تبصره ۴: زمینهایی که قبل از سال ۱۳۸۱ بدون طی مراحل قانونی از طریق ماده ۱۴۸-۱۴۷ سند دریافت نموده اند و دارای اعیانی می باشند عوارض کسری حد نصاب یک برابر قیمت منطقه ای وصول خواهد شد و در سایر موارد برابر بند الف محاسبه می گردد.

ماده ۶- عوارض بر معامله املاک ،مستغلات ،مستحدثات و سرقفلی
عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به شرح زیر تعیین می شود.
ردیف شرح عوارض انجام معامل
۱ مسکونی ۳% ارزش منطقه ای دارائی
۲ تجاری و سرقفلی ۳% ارزش سرقفلی به قیمت اعلام شده دارائی
تبصره: ۱ در صورت عدم تعیین ارزش ملک توسط دارایی، وصول عوارض مذبور برابر ارزیابی کمیسیون ارزیابی شهرداری و یا کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود .
تبصره ۲: این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک به صورت قطعی یا عمرانی اخذ می گردد و به هنگام قرار دادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تلعق نمی گیرد .
تبصره ۳: نقل و اتقال بدون اخذ مفاصا حساب از شهرداری به موجب تعلق کلیه بدهیهای معوقه ملک و همچنین عوارض نقل و انتقال بعهده خریدار جدید ( انتقال گیرنده ) می باشد .

ماده ۷- عوارض تعیین کاربری اراضی فاقد کاربری
عوارض کل: A مساحت زمین S: قیمت منطقه ای: P
الف: عوارض تعیین کاربری اراضی فاقد کاربری به تجاری متمرکز به صورت زیر محاسبه می شود:
PS4=A
ب: عوارض تعیین کاربری اراضی فاقد طرح کاربری به تجاری مسکونی :
PS5/3=A
ج: عوارض تعیین کاربری اراضی فاقدطرح کاربری به پارکینگ تجاری:
PS3=A
د: عوارض تعیین کاربری اراضی فاقد طرح کاربری به مسکونی :
PS2=A
ذ: عوارض تعیین کاربری اراضی فاقد طرح کاربری به صنعتی،اداری،درمانی،موزشی،ورزشی و فرهنگی ،تجهیزات و … :
PS5/1=A
ر: عوارض تعیین کاربری اراضی فاقد طرح کاربری به فضای سبز :

باعنایت باینکه با انتقاع کمتری تعیین کاربری می گردد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی باشد .
ماده ۸- عوارض حاصل از ارزش افزوده تغییر کابری اراضی و املاک

MPS=ََA
ضریب تغییر کاربری طبق جدول=M

– جدول ضریب تغییر کاربری عرصه (M) :

کاربری فعلی ←

کاربری
مورد
تقاضا↓ فضای
سبز آموزشی، ورزشی، پارکینگ، مذهبی و … صنعتی، اداری، انباری، فرهنگی ودرمانی تجهیزات و تأسیساتشهری، خدمات اتومبیل و …. مسکونی پارکینگ
تجاری تجاری
مسکونی تجاری
متمرکز

فضای سبز – – – – – – –
آموزشی، ورزشی، پارکینگ، مذهبی و … ۷۵% – – – – – –
صنعتی، اداری، انباری، فرهنگی و درمانی، تجهیزات وتأسیسات شهری، خدمات اتومبیل و …. ۱ ۷۵/۰ – – – – –
مسکونی ۵/۱ ۲۵/۱ ۱ – – – –
پارکینگ تجاری ۷۵/۲ ۵/۲ ۲۵/۲ ۲ – – –
تجاری مسکونی ۷۵/۳ ۵/۳ ۲۵/۳ ۳ ۱ – –
تجاری متمرکز ۷۵/۴ ۵/۴ ۲۵/۴ ۴ ۲ ۱ –

اعیانات :
الف – تعیین ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری احداثی مسکونی – تجاری – تاری پارکینگ ، آموزشی ، فرهنگی ، درمانی ، تاسیسات تجهیزات ، مذهبی ، صتعتی، اداری غیره ..
ب- چنانچه مالک بدون موافقت شهرسازی و شهرداری بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی مبادرت به تبدیل وضع موجود نماید و یا به عبارت دیگر کلیه مالکین که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث اعیان غیر کاربری مرتبط نمایند و از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری ابقاء شوند علاوه بر عوارض متعلقه در وضع موجود این گونه املات عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط برابر جدول محاسبه می گردد .
تبصره ۱: آن دسته از مالکینی که درخواست تغییر کاربری ویا افزایش تراکم از شهرداری را می نمایند وخواسته آنان در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی مورد موافقت قرار می گیرد و بعد از مدتی اعلام انصراف می نمایند به میزان ۵% عوارض مربوط موضوع ماده ۱۰ و ۱۶ این تعرفه ) مشروط بر اینکه از مبلغ دو میلیون ریال تجاوز ننماید ( بابت حق الزحمه شهرداری مبنی بر ارائه خدمات قابل وصول می باشد .
تبصره ۲: آن دسته از مالکینی که درخواست تغییر کاربری و یا افزایش تراکم از شهرداری را می نمایند و خواسته آنان در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی مورد موافقت قرار می گیرد مالکین موظفند که نسبت به پرداخت عوارض مذکور در همان سال اقدام نمایند درغیر اینصورت چنانچه پرداخت آن را به سال بعد موکول نمایند.مشمول پرداخت عوارض فوق بر مبنای تعرفه سال جدید (جاری (خواهند شد .
توضیح اینکه: آن دسته از اراضی که بدین ترتیب تغییر کاربری یافته اند، در زمان صدور پروانه ساختمانی نحوه محاسبه تراکم زمین بر اساس ضوابط و جداول تراکمی طرح تفصیلی (با کاربری جدید ملک) محاسبه خواهد شد .
چنانچه متقاضی درخواست مازاد بر تراکم پس از تغییر کاربری از شهرداری طلب کند عوارض مازاد بر تراکم برابر ماده ۱۸ و این تعرفه محاسبه و قابل وصول می باشد .
تبصره ۳: برای نمایندگی های مجاز خودرو کل عرصه به صورت خدمات اتومبیل (صنایع غیر مزاحم) تغییر کاربری یافته و اعیانات شامل :
۱- نمایشگاه اتومبیل
۲- فروشگاه قطعات لوازم یدکی عوارض پذیره تجاری برابر جداول ۲-۱, ۲-۲ و ماده ۱۲ همچنین تغییر کاربری برابر ماده ۱۸ (عوارض مازاد بر تراکم و تغییرکاربری اعیانات) تعرفه عوارض این دفترچه محاسبه و وصول میگردد .بدیهی است بخشهای اداری مشمول عوارض تغییر کاربری اعیانات در حد تراکم مجاز نبوده و صرفاً عوارض پذیره برابر جداول ۲-۱ و ۲-۲ اخذ و وصول می گردد .و برای قسمتهای خدمات اتومبیل شامل: صافکاری و نقاشی ،انبار ،مکانیکی و … عوارض پذیره صنعتی درحد تراکم مجاز برابر جداول ۲-۱ ماده ۱۲ اخذ گردد.
تبصره ۴: برای احداث جایگاههای پمپ بنزین و گاز (توزیع سوخت) کل عرصه به صورت تأسیسات شهری تغییر کاربری یافته و اعیانات شامل :
۱- فروشگاه
۲- دفتر کار
۳- تعویض روغن
و بطور کلی بخشهای درآمدزا بصورت اعیان تجاری مطابق ماده ۱۲ تعرفه عوارض عمومی محاسبه و اخذ گردد و عوارض پذیره مکانهای فوق برابر جدول ۲-۱ و ۲-۲ ماده ۱۲ تعرفه و محل جایگاه سوخت گیری (استقرار پمپ) و محوطه به صورت P.S (پذیره تجهیزات شهری) محاسبه و وصول گردد.
تبصره ۵: عوارض استفاده از ضوابط تجاری در منطقه تجاری پیشنهادی موضوع بند (ب) ضوابط منطقه تجاری پیشنهادی طرح تفصیلی شهر ………………… برابر ماده فوق قابل وصول می باشد (طبق ردیف مربوطه تجاری).
تبصره ۶: برای صدور پروانه تجاری در طبقه همکف در صورتیکه از تراکم مسکونی استفاده نمایند عوارض تغییر کاربری فقط به مساحت تجاری تعلق می گیرد (برابر ردیف نوار تجاری).
ماده ۹- عوازض تمدید پروانه و تجدید :
موضوعات مربوط به صدور پروانه و پانانکارشناسنامه ساختمان

پروانه صادره از سوی شهرداری و مامورین رسمی آن طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ( اسناددی که در اداره ثبت و املاک و یا اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات تنظیم شده باشد رسمی است ) .رسمی است و پس از صدور ابطال آن آن سوی شهرداری مسکن نیست و چناچه بنا به دلائلی نظر به ابطال آن باشد از طریق راجع صالحه قضایی این امر انجام شود و شهرداری نمی تواند نسبت به ابطال آن راساً اقدام کند به استناد بند ۶ مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱/۱۱/۷۷ شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی است پس می توان نتیجه گرفت اگر شناسنامه ساختمان در زمان مقرر درج شده در آن جهت اجرای عملیات ساختمانی مهات زمانی آن سپری شده باشد ایطال نمی گردد بلکه میتوان دارای عدم اعتبار قانونی پروانه ساختمانی تلقی کرد.
تعاریف : تمدید پروانه : چنانچه سند شناسنامه ساختمان در مهلت مقرر در آن به پایان نرسیده باشد و مالک در خواست ادامه اعتبار حداقل ۱۰ روز قبل از انقضای مهلت مقرر پروانه شهرداری کرده و شهرداری مکلف به ثبت در دفتر کاریکاتور شهرداری به همان روز که مورددر خواست باشد مورد نظر می باشد .
تجدید پروانه : صدور مجوز احداث بنا اعم از بنای جدید یا تکمیل ساختمان نیمه تمام پس از انقضای مهلت مقرر در پروانه ساختمان در صورتیکه در خواست مالک نیز برای تمدید پس از انقضای مهلت مقرر در پروانه باشد مورد نظر می باشد .
• اعتبار پروانه ساختمان از تاریخ صدور شروع عملیات ساختمان یک سال می باشد و قابل تمدید می باشد و حداکثر مهلت اتمام عملیات ساختمان از زمان شروع عملیات ساختمانی طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه ساختمان شهرداری ( شناسنامه ساختمان ) مشخص و درج گردد و شهرداری می تواند پروانه را باری دو سا متوالی قبلی ازاتمام مهات مقرر در پروانه ساختمان در خواست تمدید نماید و عوارض پروانه مجدد وصول نخواهد شد .
• چنانچه مالک پس از مهلت مقرر در پروانه ساختمانی نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام ننمود و مهلت آن پایان یافته باشد و تمدید نکرده باشد شهرداری می تواند عوارض ما به التفات صدور پروانه را ( منظور تغییر در ضرائب عوارض و قیمت منطقه ای ) به نزخ روز محاسبه و اخذ نماید .
• در صور تیکه در خواست مالک جهت تمدید یا اخذ پایان کارساختمانی پس از اتمام مهات مقرر پروانه ساختمانی باشد تمدید پروانه ساختمانی با وصولی مابه التفات عوارض ( در صورتیکه تغییرات در ضرائب عوارض سابق و افزایش قیمت منطقه ای بوجود آمده باشد ) ممکن خواهد .
• چنانچه مالک جهت تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه و با توجه به گزارش واحد فنی هیچگونه عملیات ساختمانی در مهات تعیین شده طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی انجام نگرفته باشد شهرداری می تواند کلیه ضوابط فنی و شهری جدید و مابه التفات عوارض به نرخ روز ( عوارض جدید ) محاسبه و اخذ نماید . توضیح اینکه اینگه پروانه ساختمانی مشابه پروانه ای صادره شهرداری خواهد بود .
• شهرداری مکلف است ظرف مدت یکهفته پس از دریافت مدارک لازم ( بند الف بند ۲ مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱/۱۱/۷۱ نسبت به صدور شناسنامه که حاوی پروانه ساختمان است اقدام نمایند در غیر این صورت به دلایلی صدور پروانه ساختمان ملک به سال بعد موکول شود و شهرداری علت نواقص و کسرس مدارک مورد نیاز را مستدل و مستند کتباً به ذینفع اعلام ننماید مشمول مابه التفات عوارض به نزخ روز در سال بعد نخواهد شد .
• چنانچه مالک پس از در خواست صدور پایان کار ساختمان احداث شده و گزازش واحد فنی مبنی بر اتمام ساختمان با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک کلیه حقوق متعلقه از بابت ( خلاف ، عوارض متعلقه ) را نقداً یا بصورت اقساط پرداخت نماید شهرداری مکلف است در زمان صدور پایان کار مغایر در ساختمان احداثی مشاهده ننمود بدون دریافت وجهی پایان کار ذینفع را صادر نماید

حداکثر مدت اعتبار پروانه ساختمان از زمان صدور تا پایان کار موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و

کمتر از ۴ طبقه با مساحت تا ۵۰۰ متر مربع زیر ینا ۱۸ ماه
کمتر از ۴ طبقه با مساحت ۵۰۱-تا ۲۰۰۰ متر مربع زیربنا ۲۴ ماه
کمتر از ۴ طبقه با مساحت ۲۰۰۱ تا ۵۰۰ متر مربع زیر بنا ۳۰ ماه
بیشتر از ۴ طبقهبا مساحت تا ۵۰۰ متر مربع زیر بنا ۲۴ ماه
ماده ۱۰- عوارض احداث بنا
۱- احداث بنای مسکونی
الف- صدور پروانه احداث بنای مسکونی تک واحد :

ردیف سطح ناخالص کل بنا (متر مربع) عوارض یک متر مربع حداقل
۱ تا ۶۰ p15% 20000
۲ از ۶۰ تا ۱۰۰ P 25 % 25000
۳ از ۱۰۰ تا ۱۵۰ P 40 % 30000
۴ از ۱۵۰ تا ۲۰۰ P65% 35000
۵ از ۲۰۰ تا ۳۰۰ P95% 40000
۶ از ۳۰۰ تا ۴۰۰ P135% 45000
۷ از ۴۰۰ تا ۵۰۰ P185% 60000
۸ بیش ۵۰۰ P245% 75000

تبصره : ۱ : منظور از ار واحد مسکونی تک واحدی ، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ، بیش از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ( احداث اعیانی مسکونی ) از نوع مجتمعهای مسکونی ملاک عمل خواهد بود .
تبصره ۲: در صورت در خواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی ( خارج از اعیانی ) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع p 50 % قابل وصول می باشد . چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیر بنا مورد محاسبه قرار می گیرد .
تبصره ۳ : در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل قرار می گیرد .
ثبصره ۴ : به موجب تصویبنامه ۱۳۱۹۵۶ / ت ۴۷۰۹۸ ک مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، کلیه جانبازان ۲۵۰ در صد و یالاتر ، ازادگان و خانواده شهدا ( همسر ، فرزند و والدین ) و سایر مشمولین مقرر در ماده ۱ تصویب نامه مذکور از پرداخت عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا یکصد متر مربع معاف می باشند . مازاد بر یکصد متر مربع مشمول پرداخت عوارض است . جانیازان زیر ۲۵ درصد نیز صرفاً مشمول استفاده از تخفیفات مسکن مهر می باشند .
ب) عوارض صدور پروانه برایساختمان های چند واحدی :
ردیف سطح ناخالص کل بنا (متر مربع) عوارض یک متر مربع حداقل
۱ ۱۹۹-۱ ۱۰۰/(P 30%*میانگین سطح واحد) ۱۵۰۰۰
۲ ۳۹۹-۲۰۰ ۱۰۰/(P 35%*میانگین سطح واحد) ۲۰۰۰۰
۳ ۵۹۹-۴۰۰ ۱۰۰/(P 40%*میانگین سطح واحد) ۲۵۰۰۰
۴ ۶۰۰ به بالا ۱۰۰/(P 45%*میانگین سطح واحد) ۳۰۰۰۰
تبصره ۱: میانگین سطح واحد = سطح کل زیر بنای ناخالص (مفید + مشاعات)/ تعداد واحد مسکونی
تبصره ۲: منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز لازم از شهرداری و یا در هر طبقه بیش از یک واخد مسکونی احداث گردد .
تبصره ۳: در خصوص تعاونی های مسکن ، مجتمع های مسکونی و انبوه سازان مبنای سطح زیر بنا عبارتست از متوسط زیر بنای هرواحد که از تقسیم سطح کل زیر بنا بر تعداد واحد های مسکونی حاصل می شود .
تبصره ۴: در محاسبه کلیه هزینه های ساخت و ساز تعاونیهای مسکن مهر بر اساس تصمیم نامه شماره ۱۲۶۵۶۰ / ت ۴۳۱۶۵ مورخ ۲۴/ ۰۶/۸۸ ریاست جمهوری و بند ۹ مصوبات چهل و یکمین جاسه شورای مسکن استان مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ اقدام خواهد شد .
تبصره ۵ :در صورت در خواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی ( خارج از اعیانی ) با رعایت ضوابط و مقررات شهر سازی به ازای هر متر مربع p 50 % قابل وصول می باشد . چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیر بنا مورد استفاده قرار نمی گیرد .
تبصره۶ :در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در تراک پایه بر اساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل می گیرد .

۲ – نحوه محاسبه عوارض پذیره تجاری ، اداری ، صنعتی و تجهیزات شهری :
۱-۲- برای محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری اداری , صنعتی تجهیزات شهری از جدول ۲-۱ استفاده می شوند.
جدول ۲-۱:عوارض پذیره یک مترمربع ازیک واحد(تجاری ,اداری,صنعتی وتجهیزات شهری)
ردیف طبقات تجاری ورزشی.اداری.فرهنگی
.درمانی صنعتی ملاحضات
۱ زیر زمین P2/4 P5/2 P5/0 قیمت که عبارت منطقه ای است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر بوده و در اجرای ماده ۶۴ قانون
مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد .
درمحاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای دو بر باشد قیمت منطقه ای گرانتر بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد
۲ همکف P5/7 P5/3 P5/1
۳ اول P75/3 P2
۴ دوم P5/3 P75/1
۵ سوم به بالا P3 P1
۶ انباری P2 P1
۷ نیم طبقه P4 P5/2
۸ بالکن مغازه P1 –
تبصره ۱: درصورتیکه بالکن مغازه بیش از حد مجاز (حداکثر یک سوم مغازه) باشد از ردیف ۷ جهت وصول عوارض استفاده میگردد.
تبصره ۲: انباری مذکور در بند ۶ جدول ۲-۱ عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای انباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباریهای تجاری در ردیف تجاری محاسبه میگردد.
تبصره ۳: ساختمان پزشکان در ردیف واحدهای تجاری محاسبه میگردد.
مثال: عوارض پذیره یک واحد تجاری در دو طبقه (همکف،زیر زمین) به متراژ هر طبقه ۱۰۰متر مربع که قیمت منطقه ای۱۰۰۰۰ ریال بشرح زیر خواهد بود:
۱۰۰۰۰=P
عوارض پذیره یک متر مربع همکف با توجه به ردیف دو ستون یک جدول( ۲-۱)
۷۵۰۰۰=۱۰۰۰۰*۵/۷
عوارض پذیره طبقه همکف ۷۵۰۰۰۰۰=۱۰۰*۷۵۰۰۰
عوارض پذیره یک متر مربع زیر زمین با توجه به ردیف یک ستون یک جدول(۲-۱)
۴۲۰۰۰ =۲/۴*۱۰۰۰۰
عوارض پذیره زیر زمین ۴۲۰۰۰۰۰ =۱۰۰*۴۲۰۰۰
کل عوارض پذیره دو طبقه ۱۱۷۰۰۰۰۰=۴۲۰۰۰۰۰+۷۵۰۰۰۰۰
تبصره ۴:عوراض صدور پروانه ساختمان واحد های آموزشی ، ورزشی ، مذهبی ،فرهنگی هنری ، بهداشتی درمانی متعلق و وابسته به دولت و همچنین در صورت احداث مراکز فوق توسط واحد های نظامی انتظامی و امنیتی مطابق با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمان زیر بنا ( احداثی اعیانی ) از نوع تک واحدی به ازای هر متر مربع خواهد بود .
تبصره ۵: مساجد ، تکایا ، حسیسنه ها ، امازاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه که بدون پرداخت هر گونه عوارض در حد ضوابط طرح تفصیلی ( مصوب ) از پرداخت عوارض معاف می باشند .
تبصره ۶: شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی و واحد های وابسته به آنها که با اصول بازرگانی اداره می شود ، مشمول تعرفه عوارض پذیره یک واحد تجاری برای صدور پروانه ساختمان می باشند .

۲-۲- برای محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری اداره ، صنعتی تجهیزات شهری از جدول ۲-۲ استفاده می شوند .
جدول۲-۲:عوارض پذیره یک متر مربع ازچند واحد تجاری,اداری با ارتفاع و دهنه مجاز
ردیف طبقات تجاری ورزشی.اداری
.فرهنگی .درمانی ملاحظات
۱ زیر زمین (۱۰+n) p42/0 (10+n) p25/0 تعداد واحد تجاری و یا اداری حداقل آن برابر با ۲ می باشد.
تعداد مغازه=N
۲ همکف (۱۰+(n p8/0 (10+n) p4/0
۳ اول (۱۰+n) p5/0 (10+n) p25/0
۴ دوم (۱۰+n) p35/0 (10+n) p2/0
۵ سوم به بالا (۱۰+n) p3/0 (10+n) p15/0
۶ انباری (۱۰+n) p25/0 (10+n) p1/0
۷ نیم طبقه (۱۰+n) p6/0 (10+n) p1/0
۸ بالکن (۱۰+n) p2/0
تبصره ۱: درصورتیکه بالکن مغازه بیش از حد مجاز (حداکثر یک سوم مغازه) باشد از ردیف ۷ جهت وصول عوارض استفاده میگردد.
تبصره ۲: انباری مذکور در بند ۶ جدول ۲-۱ عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای انباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباریهای تجاری در ردیف تجاری محاسبه میگردد.
توجه: در محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری و اداری (موضوع جدول ۲-۲دستورالعمل) بشرح ذیل عمل شود:
الف) عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری بر اساس جداول دستور العمل شماره فوق خواهد بود مشروط بر اینکه موارد زیر رعایت شود:
در طبقه همکف حداکثر تا ۲۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
در طبقه زیرزمین حداکثر تا ۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
در طبقه اول حداکثر تا۱۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
در طبقه دوم حداکثر تا ۱۰ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
در طبقه سوم به بالا حداکثر تا ۹ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
انباری در زیرزمین حداکثر تا ۶ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
نیم طبقه حداکثر تا ۱۴ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
ب) عوارض پذیره یک متر مربع چند واحد اداری بر اساس جداول دستورالعمل شماره فوق عبارت خواهدبود:
– در همکف حداکثر تا ۱۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
– در زیرزمین حداکثر تا ۱۰ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
– در طبقه اول حداکثر تا ۸ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
– در طبقه دوم حداکثر تا ۶ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
– در طبقه سوم ببالا حداکثر تا ۴ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
– نیم طبقه حداکثر تا ۱۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
تبصره ۳: در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاساژ ، تیمچه ، سرای و امثالهم ، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد بر آن معادل ۸۰% قیمت منطقه ای جبهه اول ملاک عمل می باشد .
تبصره ۴:واحد های تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند ، فضای باز مشاعی که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رویت می نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد بود
تبصره ۵:عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گزدد .
۳-۲- عوارض صدور پروانه ساختمان واحد های مطب پزشکان ، روانپزشکان ، دندانپزشکی ، بینایی سنجی ، رادیولوژیستها ، سونوگرافی ، داروخانه ها و حرف وابسته به ازای هر متر مربع

ردیف طبقات تجاری
۱ زیر زمین (۱۰+n) p42/0
۲ همکف (۱۰+(n p8/0
۳ اول (۱۰+n) p5/0
۴ دوم (۱۰+n) p35/0
۵ سوم به بالا (۱۰+n) p3/0
۶ انباری (۱۰+n) p25/0
۷ نیم طبقه (۱۰+n) p6/0
۸ بالکن (۱۰+n) p2/0

تبصره۱ : مطب پزشکان ، دندانپزشکان ، رادیولوزیستها ، سونوگرافی ، داروخانه ها در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمان مختلط در یک بنا مشروط به اینکه ضوابط و مقررات جاری مقرر در طرح مورد عمل ، انجام این امر را مقدور بداند ، عوارض متعلقه برای زیر بنای تجاری و مسکونی بر اساس تعرفه مربوطه محاسبه خواهد .
تبصره ۲:با استناد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری احداث دفاتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و روزنامه و مجله و مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری مسحوب نمی شود . بنابراین بر اساس صدور پروانه تک واحدی مسکونی محاسبه می گردد.
۴-۲- عوارض تبدیل پیلوت و زیر زمین به مسکونی
عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی
P 30% به ازاء هر متر مربع که از حداقل مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال برای هر متر مربع کمتر نباشد .
عوارض تبدیل زیر زمین به مسکونی
P 20% به ازاء هر متر مربع که از حداقل مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال برای هر متر مربع کمتر نباشد .
تبصره۱ : بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تایید کمیسیون ماده ۵ چنانچه تبدیل پیلوت و زیر زمین به مسکونی داخل در صد مجاز باشد محاسبه عوارض بر اساس این تعرفه و چنانچه خارج درصد باشد براساس تعرفه مازد بر تراکم مجاز خواهد بود .

۵-۲- عوارض پذیره تاسیسات شهری به ازای هر متر مربع
۱-تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب ، پست ترانسفور ماتور ، پست گاز ، پست مخابرات و غیره به ازای هر متر مربع اعیانی p 5/7
۲- دکل های برق و مخابرات (BTS ) کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر مربع اعیانی p 5/7
۳- دکل های برق و مخابرات (BTS ) کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر طولی p 5/7
تبصره : بر اساس جدول ۱-۲ پذیره تجاریمحاسبه می شود

۶-۲- عوارض خدمات شهری
۱- آتش نشانی معادل ۲% عوارض صدور پروانه
۲- فضای سبز معادل ۱ % عوارض صدور پروانه
تبصره ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و در مورد ردیف ۱ به حساب سازمان آتش نشانی و در خصوص ردیف ۲ به حساب سازمان پارکها و فضای سبز و یا حساب معرفی شده از سوی شهرداری در این زمینه واریز می گردد و صرفاً بایستس در ارتباط با تجهیز و نگهداری آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد .
تبصره ۲ : عوارض فوق صفاً شامل محاسبه عوارض زیر بنای ساختمان می گردد .

۴- نحوه محاسبه عوارض پارکینگ:
الف- محاسبه عوارض پارکینگ در مجموعه های تجاری, اداری, صنعتی و غیره به منظور تشویق در احداث پارکینگ در مجموعه های تجاری , اداری,صنعتی و غیره عوارض احداث آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ۵۰% عوارض قانونی پذیره در کاربری مربوطه برابر (جدول ۱-۱) مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
ب- نحوه محاسبه پارکینگ های عمومی:
مالک یا مالکینی که درکاربری پارکینگ مبادرت به احداث پارکینگ عمومی(طبقاتی) بنمایند کلا”مشمول پرداخت عوارض قانونی صدورپروانه ساختمانی(عوارض پذیره واحداث(نمی باشند .
ج-نحوه محاسبه در کاربری پارکینگ – تجاری :
مالک یا مالکینی که در کاربری های پارکینگ – تجاری مبادرت به احداث بنا می نمایند چنانچه ۵۰% بنا بصورت تجاری و ۵۰% دیگر بصورت پارکینگ جهت استفاده عموم باشد. به منظورتشویق سرمایه گذاری دراین راستا ۵۰%عوارض قانونی(پذیره تجاری و پارکینگ) محاسبه ووصول می گردد.درصورت عدم اجرای ضوابط فوق (حداقل ۵۰% پارکینگ) نحوه محاسبه و اخذ عوارض برمبنای بند ۱نحوه محاسبه عوارض پارکینگ خواهد بود.
۵- توضیحات :
در زمان صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری، اداری و صنعتی فقط عوارض پذیره محاسبه و دریافت می شود و دریافت وجه دیگری تحت هرعنوان و یا عوارض صدور پروانه ساختمانی مجاز نمی باشد.
تبصره ۱: در ساختمانهای مختلط مسکونی , تجاری عوارض زیربنای مساحت مسکونی وفق مقررات و ضوابط مربوطه دریافت خواهد شد.
بند ۱- محاسبه عوارض پذیره براساس قیمت منطقه ای روز می باشد که عبارت است از ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی ودارایی هر شهر می باشد و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ تعیین و ابلاغ می گردد. (موضوع ماده ۱ این دفترچه(
بند ۲- عوارض پذیره مجتمع های اداری و تجاری مانند پاساژ, تیمچه, سرای تا ده متر عمق بر اساس قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر آن به ازاء ده متر عمق دوم براساس ۸۰% قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر ۲۰ مترعمق براساس ۶۰%قیمت منطقه ای جبهه اول درصورتیکه ازقیمت منطقه ای جبهه های بعدی کمتر نباشد (که در اینصورت قیمت منطقه ای جبهه های بعد ملاک عمل خواهد بود) محاسبه شود.
بند ۳- عوارض پذیره واحدهای صنعتی ، تجهیزات شهری و انبار کلاً بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد.
بند ۴- در محاسبه عوارض پذیره نیم طبقه احداثی در داخل سطوح تجاری صرفاً مساحت نیم طبقه ایجاد شده ملاک محاسبه است و عمق جبهه بر اساس بند ۳ تعیین می شود.
بند ۵ – احداث هتل ها و متل ها در اماکن گردشگری و مسافرخانه ها چنانچه از جمله صنعت توریسم باشند نحوه وصول عوارض پذیره بصورت صنعتی بوده و به منظور تشویق اینگونه سازندگان صرفاً عوارض زیر بنای مفید از آنان اخذ خواهد شد .
بند ۶ – چنانچه در یک سطح تجاری با حفظ مساحت محل و تعداد واحدهای موجود تغییرات شغلی صورت گیرد و نیز سایر ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد عوارض پذیره تعلق نمی گیرد.

بند ۷ – برای صدور پایان کار ساختمانی، ساختمانهای تجاری، اداری، صنعتی که پروانه ساختمانهای آنها قبل از ابلاغ بخشنامه ۳۴/۳/۱/۱۰۸۷-۱۹/۱/۶۹ صادر شده و تخلفی ندارند عوارض پذیره وصول نخواهد شد.
بند ۸- ساختمانهائی که دارای تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی بوده و تا قبل از بخشنامه
۳۴/۳/۱/۱۰۸۷مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۹ در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذیر بط منتهی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد برای صدور پایان کار ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهدبود.
تبصره ۲: در مورد ساختمانهائی که قبل از ابلاغ بخشنامه ۳۴/۳/۱/۱۰۸۷-۱۹/۱/۶۹ به بهره برداری رسیده و تخلف ساختمانی دارند بدون محاسبه عوارض پذیره رأی کمیسیون ماده صد ملاک عمل خواهد بود.
بند۱- به هنگام صدور پروانه ساختمان عوارض پذیره در فضای باز مکانهای تجاری مانند آهن فروشی ها، گاراژها، تاکسی تلفنی ها، نمایشگاه اتومبیل، مصالح فروشان وکلیه مکانهای تجاری که علاوه بر مکانهای مسقف از مکانهای روباز استفاده مینمایند که مسقف نیستند یک برابر قیمت منطقه ای ازای هر متر مربع وصول گردد.. (P. S)
بند ۲ – احداث اماکن مذهبی نظیر حسینیه ، مساجد و تکایا، امام زاده ، زائرسرا و… مشروط بر رعایت ضوابط فنی و شهرسازی در کاربری مربوطه مشمول پرداخت عوارض نخواهد بود. ضمنا” به جهت حمایت اینگونه اماکن، احداث۲ واحد تجاری (حداکثر به متراژ ۳۰ مترمربع ) مشمول پرداخت ۸۰% عوارض پذیره تجاری خواهد شد.

ماده ۱۱- عوارض بهره برداری از معبر
چنانچه مالکین و یا سازندگان ساختمانهای در حال احداث بخواهند از معابر شهری برای دپو مصالح استفاده نمایند یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار یا فنس و یا هر حایلی که قسمتی از معبر را اشغال کند به شرطی که موجب کندی تردد و ایجاد مشکل برای شهروندان نشود به تشخیص شهرداری با پرداخت عوارض به شرح زیر مجوز از سوی شهرداری صادر خواهد شد.
ردیف شرح عوارض بر مبنای استفاده ماهیانه (ریال)
۱ معابر با عرض گذر کمتراز۱۰متر P30%*مساحت قابل بهربرداری
۲ معابر با عرض گذر۱۰تا۳۴متر P55%*مساحت قابل بهربرداری
۳ معابر با عرض گذربیشتراز۳۴متر P80%*مساحت قابل بهربرداری
تبصره: عرض قابل بهره برداری از معابر شهری بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملک میباشد. حداقل عوارض بهره برداری از معابر به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال برای هر واحد مسکونی و تجاری (در زمان پایان کار) دریافت گردد.
ماده ۱۲- عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی
آن دسته از مالکین که درخواست صدور پروانه تعمیرات ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و اداری… بدون افزایش بنا را دارند، بشرح جدول ذیل برابر تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۰ وصول گردد.
ردیف شرح میزان وصولی
۱ تعمیرات کلی ۱۰%عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره
۲ تعمیرات جزئی(درحد کاشیکاری – نقاشی ) ۵%عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره
۳ تعمیرات نما و نماسازی –

ماده ۱۳- عوارض صدور المثنی شناسنامه ساختمان
صدور پروانه ساختمانی المثنی بعد از محرز شدن وقوع سانحه و یا مفقود شدن و یا بعد از تایید از بین رفتن پروانه در اثر حوادث از سوی مراجع ذیصلاح و یا اخذ تعهد ثبتی مبنی بر کلیه مسئولیتهای حقوقی و جزایی بر ذمه متقاضی ناگزیر به تعویض شناسنامه شود به میزان ۱% عو ارض احداث مأخوذه قبلی(مشروط بر اینکه حداکثر از مبلغ ۱۵۰۰۰۰ کمتر و از ۲۰۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید) مقدور میباشد.

ماده ۱۴: عوارض اصلاح پروانه ساختمانی
اصلاحات و تغییرات در پروانه ساختمانی مشروط به رعایت ضوابط طرح های هادی – جامع و تفصیلی بوده چنانچه مالکین مجاز به احداث اصلاحات باشند که منجر به افزایش مساحت مندرج در پروانه ساختمانی گردد قبل از احداث می بایستی با انجام تشریفات قانونی لازم اعم از اخذ نظریه مهندس ناظر و ارائه نقشه اصلاحی به شهرداری اقدام و عوارض متعلقه را بابت اضافه بنا با احتساب زیربنای مندرج در پروانه و اخذ مابه التفاوت عوارض اقدام نمائید. چنانچه بنا احداث و برای آن قسمت درخواست اصلاحات تغییرات گردد پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد مراحل فوق انجام خواهد شد

ماده ۱۵- عوارض ابقای اعیانی
ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد برپروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث می شوند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء می شوند علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و… پیش بینی شده موجود در این تعرفه (براساس قیمت منطقه ای روز که عبارت است آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی) می باشند. ضمناً عوارض زیربنا و پذیره با توجه به تغییرات بنا (افزایش یا کاهش)، کل بنا محاسبه و مابه التفاوت آن وصول خواهد شد.
ماده۱۶- عوارض مازاد بر تراکم
مازاد بر تراکم عبارت است از تراکمی که مازاد بر تراکم مندرج در طرح تفصیلی و هادی شهری مورد استفاده قرار میگیرد. این عوارض بشرح زیر محاسبه و وصول میشود.

ردیف شرح عوارض یک مترمربع
۱ عوارض مازادبرتراکم مجازدرکابری تجاری P7
۲ عوارض مازادبرتراکم مجازسایرکاربریها P6

با توجه به تبصره شش ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی رعایت برهای اصلاحی را بنمــایند لــذا بمنظـور تشویق مالکین آن قسمت از املاکی که در زمان صدور پروانه ساختمانی در مسیر عقب¬نشینی قرار میگیرد ازکل تراکم کسر و باقیمانده تراکم محاسبه خواهدشد و شهرداری نیز مکلف است تعهدات لازم را اخذ نماید.
ماده ۱۷- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی
در مورد پیش آمدگی (ساختمان، بالکن، تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می شود، از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض مربوطه، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می شود.
ردیف شرح عوارض یک مترمربع
۱ پیش آمدگی به صورت ساختمان P5/4
۲ پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده P5/3
۳ پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن دویا سه طرف باز روپوشیده P5/2
۴ پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز P5/1

تبصره ۱: چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان یا سربندی مورد استفاده قرار گیرد مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲: تراس روباز در بام ساختمان اگر بعنوان مشاعی مورد استفاده قرار گیرد مشمول عوارض نخواهد بود. درصورت استفاده اختصاصی( با درخواست مالک) مشمول عوارض زیربنا در جمع زیربنای ساختمان خواهد شد.

ماده ۱۸- عوارض حذ ف یا کسری پارکینگ
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:
۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد .
۲-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد .
۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است .
۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد .
۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .
الف ) یعنی محلی که در زمان صدور پروانه ساختمان طبق بند یک الی شش از سوی شهرداری نباید مجوز احداث پارکینگ صادر گردد و ممنوع می باشد .
تبصره : در صورت احداث پارکینگ در مورد شش گانه در واحد های مسکونی عوارضی بر مبنای p 5 و در واحدهای تجاری ، اداری و غیره p 5 محاسبه و تعیین می گردد .
ب) عوارض کسری پارکینگ :
یعنی امکان تأمین عوارض کسری پارکینگ در ساختمانها ( اعم ار مسکونی ، تجاری ، اداری،صنعتی) وجود نداشته باشد به هر متر مربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی ( برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی وتجاری۲۵ متر مربع) در واحدهای مسکونیp 5 و برای واحدهای تجاری اداری و
… p7حاسبه و تعیین می گردد.
تبصره ۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می باشد.
تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ درصلاحیت شورای شهرسازی استان می باشد .
تبصره ۳: در مجموعه های مسکونی ، تجاری، … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث میگردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود .
تبصره ۴: آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه های مسکونی و یا تجاری مسکونی ، ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیر بنای تجاری و یا ایجاد واحد و یا واحدهای تجاری نمایند و این امر منجر به کسر پارکینگ گردد، پرداخت عوارض حذف و یا کسری پارکینگ بصورت تجاری وصول خواهد شد .
تبصره ۵: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراًً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند .
تبصره ۷ : چنانچه مؤدی مبادرت به دریافت سند مالکیت برای ساختمان خود نموده و متعاقباً از شهرداری تقاضای صدور پایان کار و تکمیل صفحات ۱ و ۲ و ۷ شناسنامه ساختمانی برابر بخشنامه شماره۳۳/۳/۲۵۲۸۱-۲۴/۱۱/۷۱ وزارت کشور موضوع ابلاغیه مصوبه شورای عالی اداری را بنماید، با توجه به بخشنامه شماره ۶۹۴۷۵/ت/۳۷۴۵۶ک-۲/۵/۸۶ معاونت اول ریاست جمهوری در خصوص اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال تأمین پارکینگ الزامیست و پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از احداث پارکینگ نمی باشد. بدیهی است در صورت تأمین پارکینگ وجوه پرداختی از بابت عدم رعایت و کسری (حذف) پارکینگ قابل استرداد می باشد.
تبصره (۸) : قیمت هر متر مربع عوارض حذف پارکینگ با رعایت ۶ بند فوق بایستی از یک برابر ارزش معالاتی ساختمان که سالانه

– جدول ارزش معاملاتی ساختمانهای با کاربرد نوع مصالح مختلف برای تعیین میزان جریمه آراء ماده ۱۰۰) موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (:

ردیف شرح قیمت پیشنهادی (ریال)
۱ ساختمانهای بتون آرمه با هر نوع سقف از قرار متر مربعی ۷۰۰۰۰۰
۲ ساختمانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف از قرار متر مربعی ۶۹۰۰۰۰
۳ ساختمانهای اسکلت آجری با هر نوع سقف از قرار متر مربعی ۵۵۰۰۰۰
۴ ساختمانهای بلوکی با هر نوع سقف از قرار متر مربعی ۴۸۰۰۰۰
۵ ساختمانهای آجری،بلوکی،خشتی و گلی با هر نوع سقف از قرار متر مربعی ۴۰۰۰۰۰
۶ ساختمانهای چ.بی و تخته زیر شیروانی ۳۰۰۰۰۰
۷ انبارها با پایه فلزی از قرار متر مربعی ۴۸۰۰۰۰
۸ دیوارهای آجری یا بلوکی با ارتفاع۵/۲ متر از قرار متر مربعی ۲۰۰۰۰۰
۹ گاراژها و توقف گاههای عمومی با هر نوع پایه و پوشش از قرار متر مربعی ۲۶۰۰۰۰
۱۰ ساختمانهایی که دارای آسانسور یا پله برقی و یا شوفاژ و تهویه مطبوع باشد (مازاد بر مبلغ مذکور از قرار متر مربعی) ۱۰۰۰۰۰
تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ : آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
– ساختمانهای پنج طبقه به پایین در صورت تخلف و چناچه دارای آسانسور باشند، به منظور تشویق در احداث آسانسور ارزش معاملاتی بند ده (۱۰) با ارزش معاملاتی ساختمان در ردیف مذکور جمع نخواهد شد(جرایم مذکور بدون در نظر گرفتن بند ده ۱۰) محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۹- عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر
اخذ ۳% عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان،برمبنای آخرین رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان که توسط سازمان مهندسی اعلام می گردد
ماده ۲۰- عوارض حق مشرفیت
عوارض حق تشرف هر قطعه زمینی که درمعرض اجرای طرحهای احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه ای واقع می شوند عبارت است از سه برابر ارزش قیمت منطقه ای روز دریافت عوارض در مساحت باقیمانده ملک، که توسط شهرداری قابل وصول می باشد.

ماده ۲۱- هزینه حق ثبت
هزینه حق ثبت اسناد رسمی در محاضر به میزان هشت درصد حق الثبت تعیین می شود که دفاتر اسناد رسمی مستقر در محدوده قانونی و حریم شهر موظف به وصول آن به نفع شهرداری می باشد.
ماده ۲۲- عوارض از حق توزین
عوارض حق توزین در باسکول ها به ۹۰۰۰۰۰ ریال در سال تعیین می شود که باسکول داران مستقردرمحدوده قانونی وحریم شهر موظف به پرداخت آن به شهرداری می باشند .

ماده ۲۳- عوارض فروش بلیط نمایش و کنسرت
ردیف شرح عوارض
۱ فروش بلیط سینما از پخش فیلم های ایرانی ۱۰%فروش بلیط
۲ فروش بلیط سینما از پخش فیلم های خارجی ۲۰%فروش بلیط
۳ فروش بلیط از پخش کنسرت ، تئاتر و نمایش محلی ۱۵%فروش بلیط
۴ فروش بلیط ازپخش کنسرت،تئاتر،نمایش غیر محلی وسیرک ۱۵%فروش بلیط
۵ فروش بلیط از بابت برگزاری هر گونه همایش درسطح شهر دراملاک شخصی یاشهرداری ۱۰%فروش بلیط
۶ برگذاری هرگونه نمایشگاه دراملاک شخصی ۱۰%ازمحل حقوق ناشی ازبرپایی نمایشگاه
۷ برگذاری هرگونه نمایشگاه دراملاک یامعابر شهرداری ۱۵%ازمحل حقوق ناشی ازبرپایی نمایشگاه
۸ برگذاری هرگونه نمایشگاه فرهنگی مساحت نمایشگاه*p3%=روزانه

بند ۱ : متولیان نمایشگاههای فصلی و دائمی ، تخصصی یا غیر تخصصی درسطوح بین المللی یا کشوری یا محلی در محدوده شهر وحریم آن موظفند عوارض بر رقم قراردادهای واگذای غرفه را از طرف قرارداد کسر و به حساب شهرداری واریز نمایند.
بند ۲ : سازمان های صادر کننده مجوز برای برپائی نمایشگاه ها مکلفند قبل از صدور مجوز برپائی نمایشگاه مراتب را از شهرداری استعلام تا شهرداری نسبت به وصول عوارض مربوطه اقدام نماید .

ماده ۲۴- عوارض از رقم قراردادها
اخذعوارض ازقراردادها (ابنیه، راهسازی، ساختمان و تأسیسات) بمأخذ نیم درصد مبلغ کل قراردادها در حوزه شهری از پیمانکاران، که توسط شهرداری قابل وصول می باشد .بدیهی است عوارض مذکور مشمول خرید کالا و تجهیزات و همچنین بخش ارزی قراردادها نمی گردد.

ماده ۲۵- نحوه وصول عوارض از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری. پرده وپلاکارد ودیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی(بیلبورد) سطح شهر
تعریف: تابلوی استاندارد عبارت است از یک متر عرض تابلو در طول دهنه مغازه
الف- صاحبان واحدهای فعال می توانند ، جهت معرفی یا راهنمایی عمومی تابلو استاندارد با مجوز شهرداری در محل فعالیت نصب نمایند تابلو استاندارد مشمول عوارض نمی گردد .
ب- تابلو از نظر ابعاد باید استاندارد باشد و در محل مناسب نصب شود و موجب کندی عبور و مرور ایجاد مزاحمت نگردد . بنابراین نحوه وصول عوارض از تابلوهای غیراستاندارد به شرح زیر می باشد :
۱- نصب تابلوهایی که خارج از استاندارد باشد و به تبلیغ محصولات داخلی بپردازند، مازاد به میزان استاندارد راماهیانه هر مترمربع ۵۰%قیمت منطقه ای محل موردنظر.
۲- نصب تابلوهایی که خارج از استاندارد باشد و به تبلیغ محصولات خارجی بپردازند، مازاد به میزان استاندارد ماهیانه هر مترمربع ۷۰% قیمت منطقه ای محل موردنظر.
۳- تابلوهایی که به صورت پرچمی (عمود بر شوارع ) برابر مجوز شهرداری نصب می شود ماهیانه به ازای هر مترمربع ۵۰% قیمت منطقه ای محل موردنظر.
ج-پرده وپلاکارد:
نصب هرگونه پرده وپلاکارد درسطح شهر پس ازکسب اجازه ازشهرداری ممکن خواهد بود وعوارض ان برابر مترمربعی ۱۰۰۰۰ ریال بطور روزشمارتایین میگردد.
د-دیوارنویسی:
عوارض دیوارنویسی بدون هزینه رفع اثر تبلیغات دراملاک شهرداری یاتحت مالکیت وغیرو هرمترمربع روزانه ۵۰۰۰ ریال دریافت شود.
تبصره: تبلیغات بالنی به صورت عمودی یا طاق نصرت به ازای هرروز ۷۲۰۰۰۰ ریال وصول گردد.
ذ-تابلوهای تبلیغاتی(بیلبورد)
۱-اگر سازه تابلو متعلق به شهرداری باشد بدون هزینه نصب روزانه ۱۰۰۰۰ ریال.
۲- اگر سازه تابلو متعلق به تبلیغ کننده یا شرکتهای تبلیغاتی باشد و در املاک تحت مالکیت شهرداری و یا حاشیه معابر نصب گردد عوارض هر متر مربع ماهیانه ۸۵۰۰۰ ریال.
۳-عوارض تابلوهای نصب شده در املاک شخصی یا اجاره ای هر مترمربع ماهیانه ۴۰۰۰۰ ریال.
ماده ۲۶- نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت)
از دکه ها و مغازه هایی که متعلق به شهرداری بوده و منافع سرقفلی آن متعلق به غیر باشد در زمان نقل وانتقال منافع سرقفلی بر مبنای ارزیابی اداره دارایی یا کارشناس شهرداری به قیمت روز به میزان ۱۰% بعنوان عوارض انتفاع حق مالکیت اخذ می گردد.
تبصره: شهرداری حق واگذاری عرصه و اعیان دکه های واقع در معابر را ندارد.
ماده ۲۷- عوارض بهره برداری از ساختمان در غیر از نوع استفاده تعیین شده
الف- شهرداری به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظف است نوع – استفاده (نوع بهره برداری) از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید نماید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه از اعیانی ها استفاده نماید طبق بند فوق و تبصره های ماده ۱۰۰ از سوی کمیسیون ماده صد رسیدگی خواهد شد .
ب- شهرداری باید در ابتدای شروع تخلف از ادامه آن ممانعت به عمل آورده و بلافاصله تخلف ساختمانی را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رأی لازم را اخذ و به اجراء بگذارد به طوری که نباید هیچ تخلفی در زمان یک طرح توسعه شهری به زمان طرح دیگر باقی بماند .
ج- دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها استفاده تجاری محسوب نمی شود.
د- کلیه ساختمانها همچنین ساختمانهای بند ج باستثنای مطب پزشکان در استفاده غیر مالک در کاربریهای مغایر مشمول بند الف خواهند شد.

ماده ۲۸- بهای خدمات کارشناسی
حق کارشناسی برای کلیه پاسخهایی که نیاز به استعلام از شهرداری دارند به شرح ذیل تعیین می شود که می بایستی به حساب شهرداری واریز گردد (منظور از کارشناسی اعزام کارشناس به محل ملک نمی باشد).
۱- هزینه کارشناسی در داخل محدوده ۵۰۰۰۰ ریال
۲- هزینه کارشناسی حریم شهر ۷۰۰۰۰ ریال

ماده ۲۹- بهای خدمات حمل زباله
هزینه حمل زباله به شرح ذیل تعیین می شود :

۳۸۷ هزینه حمل زباله هتل ها و متل ها ۷۷۹۴۸
۳۸۸ هزینه حمل زباله مهمانسرا ، مهمانپذیری ۷۷۹۴۸
۳۸۹ هزینه حمل زباله منازل مسکونی ۵۸۴۶۲
۳۹۰ هزینه حمل زباله مطب دانپزشکان جراح ، اتو دنسی و … ۷۷۹۴۸
۳۹۱ هزینه حمل زباله کارگاه واحد صنفی ، مکانیکی ۱۱۶۹۲۳
۳۹۲ هزینه حمل زباله سازمانه ، ادارات ، بانکها و غیره ۲۴۰۰۰۰۰
۳۹۳ هزینه حمل زباله درمانگاه و بیمارستانها ۲۳۳۸۴۶۰

قابل توجه : بهای پرداختی توسط تولید کنندگان پسماندبرای اماکن مسکونی و واحد های تجاری ، اداری ، دولتی ، خدماتی و صنفی ب استناد قانون مدیریت پسماند ، پس از اجرایی شدن این قانون در شهرداری تالش جایگزین ماده ۳۳ ( هزینه حمل زبانه ) این تعرفعه می گردد .
ماده ۳۰- تعیین کارمزد به وصول کنندگان عوارض
به جز مواردی که در متن موارد تعیین شده است به شهرداری اجازه داده می شود از۱% تا ۵% عوارض وصولی را به وصول کنندگان عوارض چنانچه دستگاه هایی غیر از واحدهای تابعه شهرداری باشند به عنوان کارمزد پرداخت نماید.
ماده ۳۱- در خصوص استفاده از وجوه حاصل از درآمدها
دریافت هرنوع وجوه توسط کارکنان شهرداری ازمؤدیان ویا استفاده ازوجوه حاصل از درآمدها قبل ازمنظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمدشهرداری به هرعنوان حتی علی الحساب ویابرای پرداخت هزینه های ضروری وفوری ممنوع است.وجوه عوارض و بهای خدمات توسط مؤدی بایدبه حساب شهرداری واریزوفیش رسید به امورمالی یا درآمد شهرداری تحویل شود.
ماده ۳۲- تکلیف دوایر دولتی و نهادهای عمومی در خصوص عوارض ملی و محلی
کلیه دوایر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی که به استناد قوانین مربوطه و یا خاص از پرداخت عوارض معاف بوده اند بر اساس قانون مالیات برارزش افزوده مکلف به پرداخت عوارض ملی)مندرج در قانون مالیات برارزش افزوده)وعوارض محلی) موضوع این تعرفه )هستند.
ماده ۳۳- محدوده وصول عوارض
در هر ماده که محدوده شمول عوارض قید نگردیده است ، محدوده قانونی و حریم شهر(جایی که شهرداری امکان صدور پروانه ساختمانی و یا سایر خدمات شهری را دارد) مدنظر است .
تبصره: به استناد تبصره ۵ ماده۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر-روستا و شهرک و نحوه تعیین انها شهرداری درهرمحدوده وحریمی که عوارض ساختمانی وغیرو دریافت مینماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری میباشد لذا ان قسمت از حریم شهر که توسط شهرداری خدماتی ازقبیل جمع اوری زباله وغیرو میگردد تا زمانی که شهرداری دران قسمت عوارض نوسازی دریافت نمی نمایداز واحدهای مسکونی ماهیانه مبلغ۱۰۰۰۰۰ریال و واحدهای تجاری که به شهرداری عوارض شغلی پرداخت نمی نمایند مبلغ۱۵۰۰۰۰ریال و واحدهای تجاری که به شهرداری عوارض شغلی پرداخت می نمایند مبلغ۱۰۰۰۰۰ریال بعنوان بهای خدمات وصول خواهد شد.
*مکانهای مذکورتوسط خدمات شهری که ارائه دهنده خدمات درآن ناحیه است شناسایی وعوارض فوق نیزتوسط انها وصول خواهد شد.
ماده ۳۴- بهای خدمات هزینه و تکمیل عملیات اجرائی حفاریها

الف : مبنای تعرفه بهای خدمات حفاری
ردیف شرح بستر قیمت پایه عوارض مترمربع (ریال) قیمت پایه عوارض مترطول (ریال)
۱ آسفالت دو لایه ۴۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۲ آسفالت معابر و سواره رو یک لایه ۳۷۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰
۳ موزائیک و پازل های رنگی ۳۹۰۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰
۴ بتن ۲۵۰۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰
۵ خاکی/شنی ۸۶۰۰۰ ۵۲۰۰۰
تبصره : در مسیر حفاریهای جدید افزایش۲۰درصدی قیمت پایه عوارض، محاسبه و قابل وصول میباشد.
ب: عرض کانال حفاری ( بستری آسفالت )
۱- برش با دستگاه کمپرسور:
در این حالت بدلیل خسارت وارده به لایه های زیرین آسفالت توسط دستگاههای مذکور ، بمیزان یک متر به عرض نوار درخواستی شرکت خدماتی اضافه می شود .
۲- برش با دستگاه کاتر :
دراین حالت که با درخواست کتبی شرکت خدماتی ( با درج استفاده ازدستگاه کاترجهت برش آسفالت ) امکانپذیرمی باشد ، فقط عرض نوار تعیین شده محاسبه می گردد.
ج: عرض کانال حفاری ( بستر موزاییک و بتنی):
در این حالت فقط امکان استفاده از دستگاه کمپرسور میسر میباشد بنابراین عرض نوارهای حفاری مطابق بند ب-۱ محاسبه می گردد.
د: عرض کانال حفاری (بستر خاکی)
در این حالت با توجه به عرض نوار درخواست شرکتهای خدماتی ، مطابق بند ب-۲ محاسبه صورت می گیرد.
تبصره: در صورتی که فهرست بهاء از سوی مقامات ذیربط و شورای فنی استانداری محترم گیلان اعلام گردد با تصویب شورای اسلامی شهر جایگزین این ماده و قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۳۵- نحوه استرداد وجوه حاصل ازپرداخت عوارض به انصراف دهندگان احداث ساختمان
آندسته از مالکینی که جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می نمایند و کلیه عوارض قانونی را پرداخت و موفق به صدور پروانه ساختمانی شده اند ، چنانچه بعد از مدتی از اجرای عملیات ساختمانی انصراف حاصل نمایند مشروط به اینکه هیچگونه عملیات ساختمانی را انجام نداده باشند ، کلیه عوارض قانونی به استثنای )عوارض نوسازی و حق السهم ( ۱۰%) پنج درصد آموزش و پرورش ، حق النظارت مهندسین ناظر وهزینه کارشناسی ) ، به میزان ( ۱۰%) پنج درصد از بابت حق الزحمه شهرداری مبنی بر خدمات ارائه شده از عوارض قانونی کسر و الباقی مبلغ به مالک مسترد می گردد.
ماده ۳۶- هزینه انبار داری ستاد رفع سد معبر
الف-فعالیت صنفی بصورت دست فروشی و یا با خودرو در معابر شهر ممنوع بوده و شهرداری بایستی براساس بندهای۱و۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری با آنان رفتار کند.
ب-استقرار دست فروش ها و یا خودروهای حامل اجناس فروشی در میادین مشخص شده ازسوی شهرداری درروزهای هفتگی ودر صورتیکه شهرداری ناگز یر به ان باشد بلا مانع است مشروط به اینکه شهرداری زمینه فعالیت اشخا ص در میادین (روز هفتگی) راچنان فراهم نماید که به صورت روزانه وسیال محل استقرار دراختیار متقاضیان قرار گیرد که امکان تصرف اماکن عموی از سوی اشخاص سلب شود.
ج-عوارض اینگونه فعالیت ها روزانه بین مبلغ ۵۰۰۰ریال تا۱۰۰۰۰ریال متناسب باحرفه ویا صنف مشابه خواهند بود که به صورت روزانه ویا هفتگی وبا درخواست متقاضی وصول واجازه فعالیت داد ه خواهد شد.
د-فروش هرگونه اقلام واجناس باخودروروزانه مبلغ ۱۵۰۰۰ریال.
و-اینگونه فعالیتهاعوارض افتتاحیه نخواهد داشت.
ه-ازایجاد کنندگان سدمعبرکه لوازم واثاثیه انها توسط واحد رفع سدمعبر شهرداری جمع اوری میشود هزینه ای به شرح زیربابت نگهداری وحفاظت اموال توقیفی دریافت میگردد.
۱-خوراکی وفاسد شدنی روزانه ۱۰۰۰۰ریال.
۲-پوشاک واقلام مشابه باتوجه به حجم انها روزانه ۵۰۰۰ریال تا۱۰۰۰۰ریال.
۳-کلیه اقلام مورد عرضه مغازه داران باتوجه به حجم انها روزانه بین ۱۰۰۰۰ریال تا۱۵۰۰۰ریال.
تبصره : ارزش ریالی اجناس توسط هیئت مسئول ، معاون و انباردار ستاد رفع سد معبر به حداقل قیمت تعیین خواهد شد.

ماده ۳۷- عوارض مکانهایی که درغیر کاربری موجود مشغول فعالیت هستند
از ساختمانهائی که بدون اخذ مجوز از شهرداری در غیر کاربری مورد نظر فعالیت می نمایند تا زمان تعیین تکلیف ساختمان عوارضی به شرح زیر قابل وصول می باشد :
ردیف شرح نحوه وصول
۱ واحدهای آموزشی )مدارس غیرانتفاعی ) ۲% کل درآمد حاصله )هزینه ثبت نام هر نفر دانش آموز)
۲ واحدهای ورزشی و باشگاه های ورزشی خصوصی ۲% کل درآمدحاصله)هزینه ثبت نام هرنفر(
۳ واحدهای اداری ۳% عوارض پذیره اداری )احداث بنا(
۴ کلیه مشاغلی که دارای ردیف شغلی هستند ۲برابر عوارض شغلی
۵ اموزشگاهها(کنکوری.تقویتی.کامپیوتر.حسابداری و غیرو) ۲% کل درآمد حاصله )هزینه ثبت نام هر نفر دانش آموز)
یادآوری : بسیاری از واحدهای آموزشی مثل مدارس غیر انتفاعی ، واحدهای ورز شی مثل با شگاه های ورزشی خصوصی و واحد های اداری در منازل مسکونی ، با کاربری مسکونی بدون اخذ پروانه و مجوز از شهرداری و بدون تغییر کاربری فعالیت می نمایند لذا تا مادامیکه نسبت به اخذ مجوز و تغییرکاربری ملک مورد استفاده اقدام ننمایند بطور سالیانه بشرح جدول این ماده مشمول پرداخت عوارض می باشند.
ماده ۳۸- عوارض ارائه خدمات شهری بر استقرار محل بانکی و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
بدلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و مؤسسات مالی ، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه ، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و … بشرح زیر وصول خواهد گردید.
۱- عوارض حق افتتاح شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی ها اعتباری
۵ برابر عوارض سالیانه
۲- عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری

P 50% * مساحت اعیانی شعبه

تبصره۱ : ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی ، اتاق نگهبان مجزا ، لابی ، بایگانی نور گیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه ، نماز خانه و … نمی شود .
تبصره۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹ /۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است .

ماده ۳۹- عوارض بهره برداری از معابر و شوارع
شرکت های آب و فاضلاب، مخابرات،برق، گاز ، به منظور توسعه شبکه و سرویس دهی مناسب به شهروندان برای عبور تاسیسات خود از اراضی مالکین ، غرامت زمین آنها را پرداخت می نمایند لذا برای عبور تاسیسات خود از کوچه هاوخیابانهای شهرداری )که حفظ و نگهداری آن بعهده شهرداری می باشد(مکلفند عوارضی بشرح زیر سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند:
شرح موضوع نحوه محاسبه (ریال)
الف- تأسیسات عبور شده شرکتهای آب و برق و گاز و مخابرات هر متر طول رونده
ب- استفاده از اراضی و املاک عمومی جهت استقرار تیرهای چراغ برق هرعدد
ج- استفاده از اراضی و املاک عمومی جهت استقرار صندوق پستی هرعدد
د- استفاده از اراضی و املاک عمومی جهت استقرارکیوسکهای تلفن عمومی هرعدد
ه- استفاده از اراضی و املاک عمومی جهت استقرارصندوقهای مخابراتی برای هرواحد
و- استفاده از اراضی و املاک عمومی جهت استقرارصندوقهای برق برای هر واحد سالیانه ۵% قیمت منطقه ای
سالیانه مبلغ ۲۰۰۰۰
سالیانه مبلغ ۳۰۰۰۰
سالیانه مبلغ ۵۰۰۰۰
سالیانه مبلغ ۳۰۰۰۰
سالیانه مبلغ ۳۰۰۰۰
تبصره۱: این عوارض مربوط به تأسیسات موجود شرکتهای فوق و همچنین تأسیساتی که در آینده ایجاد خواهد شد مشمول می گردد.
تبصره۲: وصول عوارض حق الاستفاده صرفاً مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب ، مخابرات ، برق و گاز بوده و مشمول افرادی که جهت اخذ مجوز کنده کاری در خصوص دریافت انشعاب و امتیازات فوق به شهرداری مراجعه می نمایند نمی باشد.
تبصره۳:مسیر تحت انتقال و احداث ، هیچگونه حق مالکیتی برای شرکتهای حفار ایجاد نمی کند .
تبصره۴:وصول این عوارض به موجب دادنامه شماره ۱۴۸۱ – ۱۴۸۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است .

ماده ۴۰- بهای خدمات نقلیه
در اجرای تبصره۱ ماده ۵۰قانون مالیات برارزش افزوده وهمچنین بند ۱۶ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری ؛ مصوب ۱۳۷۵ وصول عوارض سالیانه خودرو (موادی که در قانون مالیات برارزش افزوده تعیین وتکلیف نشده اند( از ابتدای سال ۱۳۹۰بشرح زیر وصول می گردد :
ردیف نوع خودرو عوارض پیشنهادی سالیانه (ریال) ملاحضات
۱ انواع کامیون ۶ چرخ ۵۰۰۰۰
۲ انواع کامیون ۱۰ چرخ ۷۵۰۰۰
۳ انواع کامیون ۱۰ چرخ به بالا ۱۰۰۰۰۰
۴ انواع کامیون وارداتی ۱۵۰۰۰۰ مدل ۱۹۸۵ به پایین ۱۰۰۰۰۰ ریال
۵ انواع مینی بوس ۵۰۰۰۰
۶ انواع اتوبوس ۱۰۰۰۰۰
۷ انواع اتوبوس وارداتی ۱۵۰۰۰۰ مدل ۱۹۸۵ به پایین ۱۰۰۰۰۰ ریال
۸ وانت نیسان تک کابین ۴۵۰۰۰
۹ سایر انواع وانت کابین ۴۰۰۰۰
۱۰ انواع ماشین های راهسازی و ساختمانی اعم از لودر ، بلدوزر ،گریدر، اسکیپر، تراکتور و غیره )زنجیری و لاستیکی( ۱۵۰۰۰۰
۱۱ انواع موتور سیکلت دنده ای ۱۰۰۰۰
۱۲ انواع موتور سیکلت وارداتی ۱۲۰۰۰
۱۳ انواع موتور سیکلت ۳ چرخ ۲۰۰۰۰
ماده ۴۱- بهای خدمات ناشی از کارشناسی ارزیابی املاک
در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری و لزوم تشکیل هیئت ارزیابی مندرج در قانون مذکور برای تقویم املاک ، کارشناسان تعیین شده در هیئت مذکور نسبت به تعیین بهای کارشناسی املاک اقدام می نمایند و در قبال ارائه خدمات شهرداری تحت عناوین مذکور ، ازمتقاضیان حق کارشناسی به شرح زیر دریافت می شود :
الف : بهای کارشناسی ارزیابی اراضی به ازای هر ملک مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال
ب : بهای کارشناسی ارزیابی املاک مسکونی به ازای هر ملک) هرواحد) مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال
ج : بهای کارشناسی ارزیابی املاک تجاری به ازای هر واحد مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال
د : بهای کارشناسی ارزیابی تعیین اجاره بهاء اماکن تجاری و مسکونی وغیره (باستثنای دکاکین مطبوعاتی) هر واحد مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال
ه : بهای خدمات کارشناسی ارزیابی اموال منقول تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال حق کارشناسی مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال، مازاد بر سقف مذکور به ازای هر۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بعدی حق کارشناسی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به آن اضافه خواهد شد.
تبصره ۱ : آندسته از مالکین یا متقاضیان که با تقاضای شخصی برای انجام امور متعلق به املاک خود اعم از تجاری و یا مسکونی و …. از شهرداری استعلام می نمایند مشمول بهای خدمات ناشی از کارشناسی ارزیابی مذکور خواهند شد.
تبصره ۲ : برای آندسته از مالکین یا متقاضیان که با پیگیری شهرداری و بدون تقاضای مالکین نسبت به تعیین ارزیابی املاک آنان اقدام شود مشمول بهای خدمات کارشناسی ارزیابی مذکور نخواهند شد
تبصره ۳ : آندسته از مالکین املاک که نسبت به انجام امور کارشناسی ارزیابی شهرداری قبل از کارشناسی اعتراض نمایند و موضوع امر با دستور شهردار محترم به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود مشمول بهای خدمات مذکور نخواهد بود .
ماده ۴۲- عوارض بر آنتن های BTS
صاحبان املاک برای نصب هر گونه دل یا آنتن در اماکن مسکونی و … باید بطریق قانونی و با مجوز شهرداری پس از رعایت موازین فنی و بهداشتی مجوز در یافت نمایند . بموجب این ماده از صاحبان املاک برای نصب دکل آنتن مخابرات اعم از BTS و غیر سالیانه عوارضی به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد
عوارض بر آنتن های BTS = S * p 5
مساحت = S قیمت منطقه ای = p
ماده ۴۳- عوارض جایگاههای سوخت متعلق یا اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی
عوارض جایگاههای سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر دستگاه پمپ در هر سال معادل ۰۰۰/۱۲۰ ریال
تبصره ۱: چنانچه دستگاه پمپ دارای ۲ یا چند نازل باشد هر نازل یک پمپ محسوب می گردد .
تبصره ۲ : عوارض یاد شده می بایست حداکثر ت پایان سال پرداخت گردد .
تعرفه عوارض صنوف
و
حرف خاص

«هز ینه حمل زباله و عوارض شغلی»

ماده ۴۴- نحوه وصول عوارض کسب و پیشه صنوف
الف : صدور گواهی پرداخت عوارض شغلی از جانب شهرداری برای اتحادیه ها ایجاد هیچگونه حقی برای مؤدی در زمینه سایر عوارض و دیگر حقوق قانونی شهرداری نمی نماید.
ب- کلیه مشاغل بدون پروانه شغلی بایستی برابر ماده ۱۲ قانون نظام صنفی نسبت به دریافت پروانه صنفی از اتحادیه های مربوطه اقدام نمایند و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند تا زمانی که اقدامات لازم جهت دریافت پروانه کسب خود ننموده اند و یا مکان مذکور بدون مجوز شهرداری تبدیل به تجاری شده باشد تا زمان تعیین تکلیف مکان فوق چنانچه فعالیت کسبی نمایند عوارض شغلی آنها دو برابر مشاغل مشابه محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

ماده ۴۵- عوارض حق افتتاح کسب
به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۵ (پنج) برابر عوارض سالیانه صنوف مربوطه از متقاضی به منزله آغازخدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می شود .

ماده ۴۶- عوارض تغییر صنف و محل فعالیت
الف : هرگونه تغییردرنوع صنف و حرفه مشمول پنجاه درصد حق افتتاحیه شغل جدید می باشد.
ب :چنانچه متقاضی دارای پروانه کسب بوده و درصدد تغییر محل فعالیت صنفی باشد مشمول پرداخت پنجاه درصد حق افتتاحیه شغل مورد نظر در تغییر مکان میباشد.
ج : هرگونه تغییر نام در پروانه کسب به منزله صدور پروانه کسب جدید بوده و مشمول پرداخت عوارض افتتاحیه می باشد .

ماده ۴۷- عوارض کسب و پیشه از دکه های واقع در سطح شهر
الف : فعالیت صنفی به صورت دست فروشی و یا با خودرو در معابر شهر ممنوع بوده و شهرداری بایستی براساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۵ شهرداری ها با آن رفتار کند .
ب : دکه های واقع در بازارچه ها که با شهرداری طرف قرارداد بوده مشمول پرداخت عوارض کسب پیشه به میزان ۲۵% عوارض سالانه و افتتاحیه می باشد .
ج : دکه های واقع در بازارچه ها که فاقد قرارداد با شهرداری بوده نحوه وصول عوارض کسب پیشه به شرح زیر می باشد .
ج : عوارض کسب و پیشه ماهانه دکه های واقع در معابر اصلی ماهیانه ۸۰۰۰ و در معابر فرعی ماهیانه ۵۰۰۰ ریال میباشد.

ماده ۴۸- بهای خدمات و عوارض کسب و پیشه و حرف خاص

عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ (( ریال ماهیانه ))
ردیف نوع فعالیت پیشنهاد شهرداری مصوب شورا
الف- بیمه ها- آموزشگاههاو مؤسسات آموزشی ، تبلیغاتی،ورزشی،هنری ، تفریحی و فعالیتهای کسبی وابسته
۱ دفاتر بیمه و نمایندگی های بیمه ۴۴۲۸۹
۲ پانسیونها ، محلهای نگهداری اطفال ، سالمندان و مهد کودک
۲۹۲۳۱
۳ آموزشگاهها و کلاسهای تدریس خصوصی کمک درسی- زبان و …
۹۷۴۴
۴ مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم خیاطی- آرایش- ماشین نویسی- گلدوزی- نقشه برداری- نقشه کشی- نقاشی- حسابداری- رادیو و تلویزیون- تعلیم آواز و موسیقی- تعلیم اموررایانه ای- الکترونیک و مدیریت اداری و … ۹۷۴۴
۵ مؤسسات و آموزشگاههای رانندگی ۱۹۴۸۸
۶ مؤسسات حسابرسی و حسابداری ۲۹۲۳۱
۷ مؤسسات ورزشی و ژیمناستیک- استخر شنا- ماساژبرقی و سالن زیبایی و حمام سونا و مشابه ۱۹۴۸۸
۸ گرمابه عمومی و خصوصی ۱۴۶۱۶
۹ استودیو مونتاژ فیلم ۱۹۵۰۲
۱۰ استودیو عکاسی
درجه یک ۱۷۵۴۳
۱۱ درجه دو ۱۱۶۹۳
۱۲ تعمیرکار و فروشندگان لوازم عکاسی و سینمائی و فیلم ۱۱۶۹۳
۱۳ فروشندگان و تکثیرکنندگان نوار ویدئویی و ضبط ۱۱۶۹۳
۱۴ فروشندگان و اجاره دهندگان دستگاههای صوتی – تصویری و
تجهیزات فیلمبرداری ۱۵۵۸۹
۱۵ آرایشگاه مردانه
ممتاز ۲۷۲۸۲
۱۶ درجه یک ۱۹۴۸۸
۱۷ درجه دو ۱۷۵۴۳
۱۸ آرایشگاه زنانه
ممتاز ۲۷۲۸۲
۱۹ درجه یک ۱۹۴۸۸
۲۰ درجه دو ۱۷۵۴۳
۲۱ دفاتر تبلیغاتی ۱۹۴۸۸
عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ (( ریال ماهیانه ))
ردیف نوع فعالیت پیشنهاد شهرداری مصوبه شورا

ب- مؤسسات حمل و نقل و پیمانکاری و مؤسسات توریستی و فعالیتهای کسبی وابسته
۲۲ بنگاهها – مؤسسات و شرکتهای باربری ۲۱۴۳۷
۲۳ نمایندگیهای مؤسسات حمل و نقل هوایی- زمینی- دریایی و
دفاتر خدمات توریستی ۳۸۹۷۴
۲۴ قایق موتوری)مسافر کش های تفریحی) ۱۴۶۲۱
۲۵ قایق پاروئی)مسافر کش های تفریحی) ۳۸۹۷۴
۲۶ بسته بندی انواع کالا ۱۹۴۸۸
۲۷ حق العمل کار داخلی و امانت کار)سمسار) ۱۲۶۶۸
۲۸ مشاور املاک و تلفن و غیره ۲۹۲۳۱
۲۹ دفاتر مهندسی- مشاوره ای- امور کارشناسی و نظایر ۲۹۲۳۱
۳۰ دفاتر اسناد رسمی- ازدواج و طلاق ۲۹۲۳۱
۳۱ امور وکالت ۲۹۲۳۱
۳۲ دارالترجمه ۱۴۶۱۶
۳۳ دفاتر خدمات پستی و مخابراتی ۱۴۶۱۶
۳۴ مدیران گروه حج و زیارت ۱۱۶۹۳
۳۵ عاملین فروش مواد نفتی)غیر پمپ بنزین) ۱۴۶۱۶
۳۶ پمپ بنزین ۳۸۹۷۴

عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ (ریال- ماهیانه)

ردیف نوع فعالیت پیشنهاد شهرداری
مصوبه شورا
ج- ماشین آلات صنعتی – وسائط نقلیه و لوازم مربوطه و فعالیتهای کسبی وابسته
۳۷ نمایشگاهها و فروشگاههای اتومبیل

تا ۱۰۰ متر مربع ۳۸۹۷۴
۳۸ از ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع ۴۰۹۲۳
۳۹ بیشتر از۱۵۰ مترمربع ۴۴۸۲۰
۴۰ ماشین شویی )کارواش(
اتو ماتیک ۱۹۴۸۸
۴۱ معمولی ۱۳۶۴۱
۴۲ قطعات منفصله و لوازم یدکی وسائط نقلیه عمده فروش ۲۷۲۸۲
۴۳ خرده فروش ۱۹۴۸۸
۴۴ فروشندگان شیشه اتومبیل ۱۹۴۸۸
۴۵ اوراق کنندگان اتومبیل و اوراق فروش ۱۴۶۱۶
۴۶ تنظیم و میزان فرمان و بالانس چرخ اتومبیل و پنچرگیر ۱۱۶۹۳
۴۷ قیر پاشی اتومبیل)ایزولاسیون) ۱۱۶۹۳
۴۸ تعمیرکار- سرویس کار و شارژکننده کولر، دینام ، باطری ساز و سیم کش اتومبیل ۱۱۶۹۳
۴۹ صافکار و جوشکار-تعمیرکار انواع سپر خودرو و آبکاری ۱۹۴۸۸
۵۰ لنت کوبی صفحه کلاچ ۱۹۴۸۸
۵۱ رادیاتورسازی)تعمیر و بازسازی کننده) ۱۱۶۹۳
۵۲ آهنگر اتومبیل و کمک فنرساز ۱۱۶۹۳
۵۳ نقاش اتومبیل ۱۴۶۱۶
۵۴ تعویض و فروش روغن اتومبیل ۱۹۴۸۸
۵۵ مکانیک اتومبیل سواری ۱۴۶۱۶
۵۶ مکانیک ماشینهای سنگین از قبیل کامیون و کامیونت ، اتوبوس و مینی بوس ۱۵۵۸۹
۵۷ سراج با تودوزی اتومبیل ۱۱۶۹۳
۵۸ تزیئنات انواع خودرو از هر حیث )دزدگیر و( …
۵۸ ماشین آلات صنعتی- راه سازی- کشاورزی- ساختمانی فروشنده ۶۸۳۰۶
۵۹ فروشنده قطعات ۶۸۲۰۶
۶۰ تعمیر کار ۳۷۷۲۹
۶۱ موتور سیکلت و سه چرخه موتوری فروشنده ۴۰۹۲۳
۶۲ فروشنده قطعات ۴۰۹۲۳
۶۳ تعمیر کار ۱۱۶۹۳

ردیف نوع فعالیت بهای خدمات حمل زباله
(ریال- ماهانه) عوارض شغلی
(ریال- ماهانه)
۶۴ دوچرخه فروشنده ۴۰۹۲۳
۶۵ فروشنده قطعات ۴۰۹۲۳
۶۶ تعمیر کار ۱۱۶۹۳
۶۷ کرایه دهنده ۱۱۶۹۳
۶۸ کرایه دهندگان جرثقیل ۶۲۳۵۸
۶۹ دفاتر تاکسی تلفنی و تاکسی بار ۳۱۱۸۱
۷۰ کرایه دهندگان سواری ۲۳۳۸۵
۷۱ پارکینگ ۳۳۱۲۹
عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ ( (ریال- ماهیانه)

ردیف
نوع فعالیت پیشنهاد شهرداری
مصوبه شورا
د- دستگاههای مکانیکی و الکترونیکی- وسایل برقی- نفت سوز- گاز سوزو فعالیتهای کسبی وابسته

۷۲ موتورهای مولد برق- جوشکاری- الکتروموتور – ترانسفورماتور و انواع مشعل ها

فروشنده ۵۶۶۲
۷۳ فروشنده قطعات ۴۰۹۲۳
۷۴ تعمیرکننده ۳۷۷۲۹
۷۵ کرایه دهنده ۴۰۹۲۳
۷۶ انواع باطری خشک و تر
عمده فروش ۲۳۳۸۵
۷۷ خرده فروش ۱۹۴۸۸
۷۸ فروشنده های انواع هواکش و هود ۵۰۶۶۷
۷۹ دستگاههای تصفیه آب و انواع پمپ های آب و باد فروشنده ۲۳۳۸۵
۸۰ فروشنده قطعات ۱۷۵۴۳
۸۱ تعمیرکننده ۱۳۶۴۱
۸۲ کرایه دهنده ۱۴۶۱۶
۸۳ چرخ خیاطی- ماشینهای جوراب بافی- کاموا بافی عمده فروش ۱۹۴۸۸
۸۴ خرده فروش ۱۹۴۸۸
۸۵ فروشنده قطعات ۱۵۵۸۹
۸۶ تعمیرکننده ۱۳۶۴۱
۸۷ لوازم خانگی)صوتی- تصویری- حرارتی و برودتی( و نظایر

نمایندگی فروش ۳۸۹۷۴
۸۸ عمده فروش ۲۷۲۸۲
۸۹ خرده فروش ۲۷۲۸۲
۹۰ فروشنده قطعات ۱۵۵۸۹
۹۲ تعمیرکننده مجاز ۲۳۳۸۵
۹۲ تعمیرکننده غیرمجاز ۱۹۴۸۸
۹۳ ماشینهای اداری و ماشینهای چاپ و نظایر فروشنده ۳۸۹۷۴
۹۴ فروشنده قطعات ۳۸۹۷۴
۹۵ تعمیرگاه مجاز ۲۳۳۸۵
۹۶ تعمیرکننده ۱۹۴۸۸
۹۷ آب سرد کن،ماشینهای بستنی سازی و اجناس مشا به فروشنده ۳۸۹۷۴
۹۸ فروشند قطعات ۱۹۴۴۸۸
۹۹ تعمیرگاه مجاز ۲۳۳۸۹
۱۰۰ تعمیرکننده ۱۹۴۸۸
۱۰۱ آلات موسیقی
فروشنده ۱۹۴۸۸
۱۰۲ فروشنده قطعات ۱۹۴۸۸
۱۰۳ تعمیرکننده ۱۳۶۴۱
۱۰۴ کرایه دهنده ۱۵۵۸۹
۱۰۵ تابلو ساز برق صنعتی ۲۳۳۸۹
۱۰۶ فروشندگان لوازم برقی- لوستر و لوازم تزئینی-چراغهای تزئینی- چراغهای فلورسنت اعم از پارکی و خیابانی و سقفی و دیواری- آباژور- آنتن و نظایر آن ۳۷۷۲۹
۱۰۷ چراغهای توری- بادی-باطری دار- فانوس- خوراک پزی- روشنائی)برقی-نفت سوز- گاز سوز(
فروشنده ۱۷۵۴۳
۱۰۸ فروشنده قطعات ۱۷۵۴۳
۱۰۹ تعمیرکننده ۱۱۶۹۳
۱۱۰ انواع مختلف ساعت و عینک عمده فروش ۳۳۱۲۹
۱۱۱ خرده فروش ۱۷۵۴۳
۱۱۲ تعمیر کننده ۱۱۶۹۳
۱۱۳ قپان و سایر دستگاههای توزین
عمده فروش ۱۹۴۸۸
۱۱۴ خرده فروش ۱۹۴۸۸
۱۱۵ اسلحه – لوازم شکار و ماهیگیری ۲۷۲۸۲
۱۱۶ اسباب بازی ۲۱۴۳۷
۱۱۷ فروشنده لوازم مهندسی و نقشه کشی ۱۹۴۸۸
۱۱۸ فرو شنده و تعمیرکار تلفن ۱۷۵۴۳
۱۱۹ رایانه )نصب وراه اندازی ، تعمیر و نگهداری ، فروشنده سخت افزار و نرم افزار لوازم مصرفی ار قبیل دیسکت و نظایر آن وارائه خدمات نقشه کشی و تایپ ( ۳۷۷۲۹
۱۲۰ ارائه خدمات اطلاع رسانی )اینترنت وسرویسهای محلی) ۳۷۷۲۹
۱۲۱ فروشنده لوازم و دستگاههای آتش نشانی ۲۷۲۸۲
۱۲۲ لوازم ووسائل آرایشگاه زنانه و مردانه اعم ازالکتریکی و غیر الکتریکی و لوازم مربوط به آنها عمده فروش ۲۷۲۸۲
۱۲۳ خرده فروش ۲۷۲۸۲
۱۲۴ کارگاههای هسته گیر زیتون ۲۳۳۸۹
۱۲۵ کارگاههای آرد کننده برنج ۱۷۵۴۳

عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ ((ریال- ماهیانه))

ردیف نوع فعالیت پیشنهاد شهرداری مصوبه شورا

ه: محصولات معدنی،صنایع ساختمانی،شیشه و فلزات معمولی و مصنوعات آنها و فعالیتهای کسبی وابسته
۱۲۶ دفاتر فروش انواع آجر و بلوک و سنگ ساختمانی وقطعات بتنی ۲۷۲۸۲
۱۲۷
نما یندگی فروش و فروشندگان لوازم بهداشتی
۲۷۲۸۲
۱۲۸ فروشندگان مصالح ساختمانی و بنایی ۲۷۲۸۲
۱۲۹ حکاکی وفروش سنگ قبور ۲۳۳۸۹
۱۳۰ فروشندگی ونصب انواع لوازم گچی تزئینی پیش ۱۷۵۴۳
۱۳۱ فروشندگان شیشه ساختمانی ۲۵۳۳۳
۱۳۲ فروشندگان انواع دربهای شیشه ای و دکوراسیون ۲۵۳۳۲
۱۳۳ فروشندگان چراغهای تزئینی و آئینه و شمعدان ۲۵۳۳۳
۱۳۴ فروشندگان آئینه و قاب و چاپ عکس- گل زنی روی ظروف وشیشه ۱۹۴۸۸
۱۳۵ فروشندگان بلور و ظروف چینی- سرامیک و سفال وگلدان سفاالی وگلی ۲۵۳۳۳
۱۳۶ فروشندگان لوله – ورق ایرانیت ۲۷۲۸۲
۱۳۷ فروشندگان انواع آهن آلات (تیر آهن- نبشی- ۳۸۹۷۴
۱۳۸ دفاتر اجرای داربست فلزی ۲۵۳۳۳
۱۳۹ دفاتر اجرای ایزولاسیون – کنتکس و مشابه ۲۵۳۳۳
۱۴۰ دفاتر فروش شن و ماسه ۲۷۲۸۲
۱۴۱ چلنگر ۱۵۵۸۹
۱۴۲ فروشنده آهن و آلومینیوم قراضه و دست دوم ۲۳۳۸۹
۱۴۳ سازنده و فروشنده درب و پنجره و دکور و مصنوعات فلزی ۲۳۳۸۹
۱۴۴
میز- صندلی- کمد-فایل-کابینت-تاب-قفسه- کازیه و غیره
نما یشگاه ۲۷۲۸۲
۱۴۵ عمده فروشی ۲۷۲۸۲
۱۴۶ خرده فروش ۲۷۲۸۲
۱۴۷ کارگاه کرکره سازی ورق شیروانی و غیره ۲۳۳۸۹
۱۴۸ قفل و لولا – یراق آلات و پیچ و مهره وغیره عمده فروشی ۲۷۳۸۲
۱۴۹ خرده فروشی ۲۱۴۳۷
۱۵۰ کلید ساز
۱۴۶۱۶
۱۵۱ تانکر ساز ۱۹۴۸۸
۱۵۲ کرایه دهندگان میز وصندلی – ظرف ۱۹۴۸۸
۱۵۳ حلبی ساز و حلبی فروش نظیر لوله بخاری- ناودان- کانال
کولر و اتصالات مربوطه ۲۷۲۸۲
۱۵۴ فروشنده ورق حلب ۲۷۲۸۲
۱۵۵ ریخته گر و چدن ریز ۱۴۶۱۶
۱۵۶ تراشکار ۲۹۲۳۱
۱۵۷ جواهرساز و جواهرفروش ۳۸۹۷۴
۱۵۸ زرگر و طلا فروش ۳۸۰۹۳
۱۵۹ فروشنده لوازم و ابزار زرگری ۲۳۳۸۹
۱۶۰ لحیم کاری- سفید کاری و تعمیرات طلا ۲۳۳۸۹
۱۶۱ زیور آلات بدلی
عمده فروش ۲۳۳۸۹
۱۶۲ خرده فروش ۱۹۴۸۸
۱۶۳ نقره
عمده فروش ۱۵۵۸۹
۱۶۴ خرده فروش ۱۵۵۸۹
۱۶۵ فروشندگان اشیاء قدیمی و نفیس(غیر زیر خاکی ۱۹۴۸۸
۱۶۶ سازنده و فروشنده ظروف مس- برنج و روی ۱۱۶۹۳
۱۶۷ فروشندگان لوازم قنادی ۲۳۳۸۹
۱۶۸ دفاتر تخلیه چاه و لوله بازکنی ۱۹۴۸۸
۱۶۹ دفاتر لوله کشی آب سرد و گرم ۱۹۴۸۸
۱۷۰ دفاتر لوله کشی گاز شهری ۱۹۴۸۸
۱۷۱ فروشنده لوازم لوله کشی و انواع شیلنگ و شیر آلات عمده فروش ۲۵۳۳
۱۷۲ خرده فروش ۲۵۳۳
۱۷۳ برش انواع ورق و صفحات فلزی ۲۵۳۳
۱۷۴ فروشنده لوازم سیمی از قبیل لوازم آشپزخانه-کتابخانه-قفسه-قفس پرندگان و امثال آنها ۱۹۴۸۸
۱۷۵ میخ عمده فروش ۲۳۳۸۹
۱۷۶ خرده فروش ۲۳۳۸۹

عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ ((ریال- ماهیانه))
ردیف
نوع فعالیت پشنهاد شهرداری
مصوبه شورا
و- چوب و مصنوعات چوبی- کاغذ و مقوا و نوشت افزار- چاپ ونشر و فعالیتهای کسبی وابسته

۱۷۷ کارگاه چوب بری و پرس کاری چوب ۲۹۲۳۱
۱۷۸ فروشندگان انواع چوب و الوار ۲۹۲۳۱
۱۷۹ فروشندگان فیبر و تخته سه لا و تراورس و نئوپان و
فرمیکا وغیره ۲۹۲۳۱
۱۸۰ سازنده و فروشنده درب و پنجره و دکور و مصنوعات چوبی ۲۳۳۸۵
۱۸۱ نمایشگاه مبل تا ۲ دهنه ۱۷۲۸۲
۱۸۲ بیش از ۲ دهنه برای هر دهنه اضافی ۱۳۶۴۱
۱۸۳ برای هر طبقه اضافه ۲۳۳۸۵
۱۸۴ میز، صندلی،کمد، فایل، کابینت، تاب، قفسه،کازیه و غیره
نمایشگاه ۲۷۲۸۲
۱۸۵ عمده فروش ۲۱۴۳۷
۱۸۶ خرده فروش ۱۹۴۸۸
۱۸۷ فروشنده درب و پنجره پیش ساخته ۲۵۳۳۳
۱۸۸ سازنده و فروشنده انواع جعبه های چوبی ۱۵۵۸۹
۱۸۹ خاتم ساز و منبت کار-قنداق ساز تفنگ و نظائر آن ۱۵۵۸۹
۱۹۰ ذغال فروش و هیزم فروش ۱۵۵۸۹
۱۹۱ فروشنده کتاب و لوازم التحریر ۲۷۲۸۲
۱۹۲ طبع و نشر کتاب)ناشران) ۲۷۲۸۲
۱۹۳ چاپخانه ۲۷۲۸۲
۱۹۴ دکه های فروش جراید ۷۷۹۵
۱۹۵ نقاش تابلو، تابلو نویس ، پرده نویس ، فروشنده پوستر و
تابلوهای نقاشی ۱۹۴۸۸
۱۹۶ فتوکپی، اوزالید ، پرس جلد پلاستیک و نظائر آن ۱۹۴۸۸
۱۹۷ حکاک ، پلاک ساز ، مهر ساز، کلیشه ساز، گراور و لیتوگراف ۱۹۴۸۸
۱۹۸ تهیه کنندگان و فروشندگان کارتهای ویزیت ، کارت
عروسی، کارت پستال و نظائر آن ۱۹۴۸۸
۱۹۹ صحافی ۱۹۴۸۸

عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ ((ریال- ماهیانه))

ردیف نوع فعالیت پشنهاد شهرداری مصوب

ز- صنایع لاستیکی- پلاستیکی- کائوچویی-چرم- جیر و مصنوعات آن و فعالیتهای کسبی وابسته

۲۰۰ فروشندگان درب – پنجره و مصنوعات لاستیکی وپلاستیکی
و ملامین و مشمع و اسفنج و تورهای نایلونی و انواع آن
۱۹۴۸۸
۲۰۱ فروشندگان تشک . خوشخواب و بالشهای اسفنجی و ابری ۱۷۵۴۳
۲۰۲ فروشندگان انواع پوست خام و چرم- جیر و ورنی)طبیعی یا
مصنوعی(
۱۴۶۱۶
۲۰۳ فروشندگان انواع پوشاک از چرم طبیعی یا مصنوعی و غیره ۱۹۴۸۸
۲۰۴ تولید کنندگان و فروشندگان انواع چمدان-ساک- کفش-
کیف و مصنوعات وابسته ۲۳۳۸۵
۲۰۵ کفشدوز و کفش فروش)دست دوز) ۱۹۴۸۸
۲۰۶ فروشگاهها و نمایندگی های کارخانجات کفش ۲۳۳۸۵
۲۰۷ تعمیر کنندگان کفش و قالبهای کفش ۱۳۶۴۱
۲۰۸ فروشندگان لوازم کفاشی و سراجی ۱۳۶۴۱
۲۰۹ فروشندگان جزء چرم و پسائی سازان ۱۷۵۴۳
۲۱۰ فروشندگان ظروف پلاستیکی یک بار مصرف ۱۹۴۸۸
۲۱۱ فروشندگان انواع لاستیک اتومبیل ۳۸۹۷۴
۲۱۲ فروشندگان و سازندگان تابلوهای نئون- فلورسنت و
پلاستیکی ۲۱۴۳۷
عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ (( ریال- ماهیانه))
ردیف نوع فعالیت پیشنهاد شهرداری
مصوبه شورا
ح- صنایع شیمیایی، دارویی، بهداشتی و مشابه و حرف پزشکی و لوازم بیمارستان

۲۱۳ فروشگاه لوازم بهداشتی و آرایشی
عمده فروش ۲۵۳۳۳
۲۱۴ خرده فروش ۱۷۵۴۳
۲۱۵ فروشندگان عطر و ادکلن ۱۷۵۴۳
۲۱۶ فروشندگان انواع داروهای دامی و سموم دفع آفات نباتی و مواد غذایی حیوانی ۱۷۵۴۳
۲۱۷ فروشندگان انواع رنگ ساختمان و اتومبیل ۲۷۲۸۲
۲۱۸ خشک شویی، سفید شویی ۲۷۲۸۲
۲۱۹ رنگرزی، گلدوزی، سنگ زنی انواع البسه ۱۹۴۸۸
۲۲۰ فروشندگان انواع روغن موتور، ضد یخ، گریس، اسیدهای چرب صنعتی ، روغن و سوخت های معدنی ۲۳۳۸۵
۲۲۱ فروشندگان کالاهای پزشکی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی ۲۷۲۸۲
۲۲۲ مطب پزشکان فوق تخصص ۲۹۲۳۱
۲۲۳ مطب پزشکان متخصص ۲۵۳۳۳
۲۲۴ مطب پزشکان عمومی، ماما و همچنین پزشکان عمومی که دارای مدرک طب مکمل می باشند. از قبیل )همیوپاتی، کاریوتراپی، طب سوزنی و …( ۱۸۵۱۴
۲۲۵ مطب دندانپزشکان متخصص رشته های مختلف ۲۳۳۸۵
۲۲۶ دندانساز تجربی ۱۷۵۴۳
۲۲۷ مطب و کلینیک های دامپزشکی ۱۹۴۸۸
۲۲۸ بیمارستان
فوق تخصص دولتی ۱۱۶۹۳
۲۲۹ تخصص دولتی ۷۷۹۵
۲۳۰ معمولی دولتی ۱۵۵۸۹
۲۳۱ فوق تخصص خصوصی ۱۱۶۹۳
۲۳۲ درمانگاه های خصوصی (پلی کلینیک – ۷۷۹۵
۲۳۳ آزمایشگاه های تشخیص طبی ۵۸۴۶۲
۲۳۴ موسسات فیز و یتراپی (پزشکی و توانبخشی) راد یولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی ، مامو گرافی، راد یوتراپی، کبالت تراپی، سز و یم تراپی، پزشکی هسته ای (رادیو ایزوتوپ)- نوار مغزی (الکتروآنسفالوگرافی)
ورزش- نوار قلب، سنگ شکن، آندسکوپی ر و یی و گوارشی، شنوایی سنجی(اود و یمتری)، بینا یی سنجی (اپتومتری) ۵۸۴۶۲
۲۳۵ داروخانه و داروخانه داخل بیمارستان ۳۸۹۷۴

عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ ((ریال- ماهیانه))

ردیف نوع فعالیت پیشنهاد شهرداری مصوبه شورا

ط – الیاف نساجی و مصنوعات آنها و فعالیتهای کسبی وابسته

۲۳۶ فروشنده پنبه، پشم و کرک و مو عمده فروش ۱۹۴۸۸
۲۳۷ خرده فروش ۱۵۵۸۹
۲۳۸ دوخته فروش اعم از پوشاک مردانه، زنانه و بچه گانه
عمده فروش ۲۳۳۸۹
۲۳۹ خرده فروش ۱۷۵۴۳
۲۴۰ خیاط زنانه )تک دوز) ۲۳۳۸۹
۲۴۱ خیاط مردانه )تک دوز) ۲۳۳۸۹
۲۴۲ خیاط سری دوز ۲۳۳۸۹
۲۴۳ تریکو باف، کشباف، جوراب باف ۲۷۲۸۲
۲۴۴ تریکو، جوراب و کشباف و لباس زیر عمده فروش ۲۳۳۸۹
۲۴۵ خرده فروش ۲۳۳۸۹
۲۴۶ حوله، پتو، ملحفه، روتختی و نظا یرآن
عمده فروش ۲۳۳۸۹
۲۴۷ خرده فروش ۱۷۵۴۳
۲۴۸ فروشنده روسری انواع مختلف ۲۳۳۸۹
۲۴۹ چادر و سایبان برزنتی فروشنده ۲۳۳۸۹
۲۵۰ کرایه دهنده ۱۷۵۴۳
۲۵۱ فروشنده زیلو، خورجین، گلیم، حصیر و غیره ۱۷۵۴۳
۲۵۲ فروشنده فرش دستباف، قالی و قالیچه ۲۹۲۳۱
۲۵۳ فروشنده فرش ماشینی، موکت و کفپوش، پرده کرکره، کاغذ دیواری و غیره عمده فروش ۲۱۴۳۷
۲۵۴ خرده فروش ۱۸۵۱۴
۲۵۵ قالی شویی اعم از کارگاه و غیره ۱۷۵۴۳
۲۵۶ کاموا عمده فروش ۲۱۴۳۷
۲۵۷ خرده فروش ۱۶۵۶۵
۲۵۸ تولید کننده و فروشنده کلاه ۱۷۵۴۳
۲۵۹ فروشنده لباس کار و کلاه کار ۱۷۵۴۳
۲۶۰ لحاف و تشک پنبه ای ، انواع مختلف تولید کننده و عمده فروش ۹۷۴۴
۲۶۱ خرده فروش ۷۷۹۵
۲۶۲ لحاف با لایه پشم شیشه تولید کننده و عمده فروش ۱۳۶۴۱
۲۶۳ خرده فروش ۱۳۶۴۱
۲۶۴ فروشگاهها و نمایندگی های کارخانجات نساجی ۲۹۲۳۱
۲۶۵ بانکد اران و طاقه فروشان پارچه اعم از پشمی، نخی، ابریشمی، الیاف مصنوعی ۲۹۲۳۱
۲۶۶ بزاز (متر فروش ۲۷۲۸۲
۲۶۷ پرده دوز و پرده فروش و لوازم پرده ۲۷۲۸۲
۲۶۸ فروشنده گونی و چتایی
عمده فروش ۲۹۲۳۱
۲۶۹ خرده فروش ۱۷۵۴۳
۲۷۰ زری باف، ترمه باف، گلابتون دوز (تهیه کننده و فروشنده ۱۹۴۴۸۸
۲۷۱ گلدوزی روی پارچه بوسیله ماشین ۱۹۴۸۸
۲۷۲ لباس عروس فروشنده ۲۸۲۳۱
۲۷۳ کرایه دهنده ۲۲۴۱۱
۲۷۴ حجله، خنچه )کرایه دهنده) ۲۲۴۱۱
۲۷۵ بوتیک )پوشاک و اجناس لوکس و خارجی(
درجه یک ۲۹۲۳۱
۲۷۶ درجه دو ۲۱۴۳۷
۲۷۷ فروشنده لباس و لوازم ورزشی ۲۱۴۳۷
۲۷۸ خراز ۲۱۴۳۷
۲۷۹ اشخاصی که ضایعات نخ و پشم و غیره را پس از حلاجی به فروش می رسانند ۲۱۴۳۷
۲۸۰ سیسمونی کودک و فروشگاه های لباس کودک ۲۳۳۸۵
۲۸۱ فروشنده و دوزنده علائم و وسایل نظامی ۱۵۵۸۹
۲۸۲ فروشنده صنایع دستی ۲۳۳۸۵

عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ ((ریال- ماهیانه))
ردیف نوع فعالیت پیشنهاد شهرداری مصوبه شورا
ظ – محصولات حیوانی- نباتی- خوراکی ها –آشامیدنی ها و فعا لیتهای کسبی وابسته
۲۸۳ سردخانه مواد غذایی ۲۳۳۸۹
۲۸۴ فروشندگان گوشت گاو و گوسفند اعم از فله و بسته بندی ۲۳۳۸۹
۲۸۵ فروشندگان ماهی و میگو ۲۳۳۸۹
۲۸۶ فروشندگان مرغ و تخم مرغ ۲۳۳۸۹
۲۸۷ فروشندگان مرغ- جوجه چند روزه و طیور زنده ۲۷۲۸۲
۲۸۸ فروشندگان تخم مرغ )کل فروش) ۲۳۳۸۹
۲۸۹ فروشندگان پرندگان غیرخوراکی(طوطی-بلبل-قناری و نظائر آن ۱۵۵۸۹
۲۹۰ فروشندگان پر مرغ و طیور اعم از اینکه شسته شود یا بصورت اولیه معا مله شود ۱۵۵۸۹
۲۹۱ فروشندگان کله و پاچه- سیراب و شیردان- دل و جگر و
غیره بصورت خام ۱۹۴۸۸
۲۹۲ طباخی)کله و پاچه- سیراب وشیردان(جگرکی- کبابی وآشپزی از قبیل حلیم-شیر برنج-فرنی – آش و غیره ۱۵۵۸۹
۲۹۳ فروشندگان ماهی های تزئینی و آکواریم ۲۵۳۳۳
۲۹۴ فروشندگان لوازم و تأ سیسات دامی و مرغداری و غیره ۱۵۳۳۳
۲۹۵ بار فروشان و بنکداران که معاملات سلف انجام میدهند ۲۵۳۳۳
۲۹۶ فروشنده ا نواع میوه- صیفی و سبزیجات ۲۵۳۳۳
۲۹۷ مواد لبنی عمده فروش ۲۵۳۳۳
۲۹۸ خرده فروش ۱۷۵۴۳
۲۹۹ عطار ۱۵۵۸۹
۳۰۰ خواروبار فروش ۲۷۲۸۲
۳۰۱ برنج عمده فروش ۳۸۹۷۴
۳۰۲ خرده فروش ۲۷۲۸۲
۳۰۳ دارو و گیاهان طبی عمده فروش ۲۷۲۸۲
۳۰۴ خرده فروش ۲۱۴۳۷
۳۰۵ گل فروش ۲۷۲۸۲
۳۰۶ فروشندگان انواع گل مصنوعی ۲۷۲۸۲
۳۰۷ چای اعم از بسته بندی وفله – داخلی وخارجی عمده فروش ۲۷۲۸۲
۳۰۸ خرده فروش ۱۹۴۸۸
۳۰۹ خشکبار عمده فروش ۲۷۲۸۲
۳۱۰ خرد ه فروش ۱۹۴۸۸
۳۱۱ فروشندگان پیله ابریشم ۱۹۴۸۸
۳۱۲ فروشندگان یخ ۱۹۴۸۸
عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ (ریال- ماهانه)
ردیف نوع فعالیت پیشنهاد شهرداری مصوبه شورا
۳۱۳ فروشندگان انواع بستنی اعم از ماشینی و سنتی و فالوده ، بستنی ۲۵۳۳۳
۳۱۴ فروشندگان مواد غذایی ۲۹۲۳۱
۳۱۵ نانوائی ماشینی ، سنتی ۱۷۵۴۳
۳۱۶ نانوائی فانتزی ۲۷۲۸۲
۳۱۷ فروشندگان سرکه و ترشیجات ۱۹۴۸۸
۳۱۸ سوپرمارکت و مواد پروتئینی ۳۷۷۲۹
۳۱۹
فراورده های گوشتی از قبیل سوسیس- کالباس-همبرگر و غیره عمده فروشی ۳۷۷۲۹
۳۲۰ خرده فروشی ۲۱۴۳۷
۳۲۱

چلوکبابی و چلوخورشتی درجه یک ۲۹۲۳۱
۳۲۲ درجه دو ۲۱۴۳۷
۳۲۳ درجه سه ۱۷۵۴۳
۳۲۴

کافه رستوران و سلف سرویس درجه یک ۳۷۷۲۹
۳۲۵ درجه دو ۱۷۵۴۳
۳۲۶ درجه سه ۲۳۳۸۹
۳۲۷ کافه تریا و آب میوه فروشی ۱۷۵۴۳
۳۲۸ قهوه خانه ۲۹۲۳۱
۳۲۹ قهوه خانه سنتی یا سفره خانه سنتی که به طبخ و سرو انواع غذاها می پردازند ۱۵۵۸۹
۳۳۰ کیوسک های فروش اغذیه ۱۵۵۸۹
۳۳۱ کیوسک های فروش میوه ۲۷۲۸۲
۳۳۲ مرغ سوخاری- پیتزا و از این قبیل
۳۳۳ ساندویچ و اغذیه فروشی درجه یک ۲۳۳۸۹
۳۳۴ درجه دو ۱۷۵۴۳
۳۳۵ خوراک پزیهای متفرقه ۱۳۶۴۱
۳۳۶ کارگاه تولید انواع شیرینی خشک و تر ۳۷۷۲۹
۳۳۷ قنادی و شیرینی فروشی)سازنده و فروشنده) درجه یک ۳۵۰۷۷
۳۳۸ درجه دو ۳۱۱۷۹
۳۳۹ آب نبات پز و آب نبات فروش ۲۱۴۳۷
۳۴۰ کلوچه ساز و کلوچه فروش ۳۳۱۲۹
۳۴۱ تریا قنادی ۳۵۰۷۷
۳۴۲ کلوپ تفریحی ۳۷۲۸۲
۳۴۳ انبارهای کالا ۱۷۵۴۳
۳۴۴ انبارداری کالا ۱۷۵۱۴
عوارض صنوف مورد عمل شهرداری تالش سال ۱۳۹۱ (ریال- ماهانه)
ردیف نوع فعالیت پیشنهاد شهرداری مصوبه شورا
۳۴۵ فروشندگان وسائل دست دوم اعم از خانگی و ساختمانی ۲۷۲۸۲
۳۴۶ مؤسسات حفاری)چاههای عمیق و نیمه عمیق) ۳۷۷۲۹
۳۴۷ فروشندگان انواع اگزوز اتومبیل ۴۸۳۱۵
۳۴۸ تعمیرکاران انواع اگزوز اتومبیل ۱۹۳۲۶
۳۴۹ صرافان و تبدیل کنندگان ارز
۳۵۰ کارگاههای تولیدی سنگ و بلوک زنی ماشینی ۳۰۰۰۰
۳۵۱ تعمیرات و جوشکاری آلومینیوم ۲۵۰۰۰
۳۵۲ پیک موتوری
۳۵۳ فروشندگان سیگارت)عمده فروش) ۱۵۰۰۰
۳۵۴ فروشندگان سیگارت(خرده فروش) ۱۲۰۰۰
۳۵۵ سقط فروشان ۱۵۵۸۹
۳۵۶ فروشندگان میوه و تره بار)بار فروشان عمده) ۳۰۰۰۰
۳۵۷ حق العمل کاران برنج ۲۵۰۰۰
۳۵۸ پزندگان و فروشندگان انواع نان روغنی (صنف قنادان) ۲۰۰۰۰
۳۵۹ سایر دفاتر خدماتی)بجز ردیف ۲۳تعرفه) ۱۴۰۰۰
۳۶۰ تعمیرکنندگان لوازم خانگی و آرایشگاهی و نظائر آن)باستثناء لوازم صوتی وتصویری- حرارتی و برودتی)
۳۶۱ فروشندگان انواع موبایل(تلفن همراه) ۲۰۰۰۰
۳۶۲ تعمیرکاران انواع موبایل)تلفن همراه) ۱۵۰۰۰
۳۶۳ فروشندگان انواع کاغذ و مقوا)عمده فروش) ۱۵۰۰۰
۳۶۴ فروشندگان انواع کاغذ و مقوا)خرده فروش) ۱۲۰۰۰
۳۶۵ فروشندگان کاغذ و مقوا مستعمل ۱۰۰۰۰
۳۶۶ فروشندگان قطعات الکترونیک ۳۷۷۲۹
۳۶۷ تعمیرکاران قطعات الکترونیک ۲۵۰۰۰
۳۶۸ فروشندگان وسائل نانوائی ۲۵۰۰۰
۳۶۹ تعمیرکنندگان وسائل نانوائی ۱۵۰۰۰
۳۷۰ فروشندگان خوراک ماهیهای تزئینی آکواریوم و تجهیزات آکواریوم ۱۵۰۰۰
۳۷۱ فروشندگان خوراک دام و طیور ۲۵۰۰۰
ردیف نوع فعالیت عوارض شغلی
(ریال- ماهانه)
۳۷۲ فروشندگان تجهیزات و لوازم ورزشی ۲۰۰۰۰
۳۷۳ انواع شرکتها و نمایندگیهای خودرو اعم از ایران خودرو- سایپا- پارس خودرو و … ۳۰۰۰۰
۳۷۴ کافی نت ۳۷۷۲۹
۳۷۵ فروشگاههای تک منظوره اعم از پوشاک،مواد غذایی ونظایر آن ممتاز ۳۰۰۰۰
۳۷۶ درجه یک ۲۵۰۰۰
۳۷۷ فروشگاههای چندمنظوره اعم از پوشاک،مواد غذایی ونظایر آن ممتاز ۳۰۰۰۰
۳۷۸ درجه یک ۲۵۰۰۰
۳۷۹ مدارس غیرانتفاعی ۳۰۰۰۰
۳۸۰ تعاونیهای مصرف ادارات و سازمانهای مختلف درجه یک ۳۰۰۰۰
۳۸۱ درجه دو ۲۵۰۰۰
۳۸۲ نانواییهائی که بصورت مجتمع فعالیت دارند اعم از لواشی،تافتون و … ۲۵۰۰۰
۳۸۳ پیراهن دوزان ۲۰۰۰۰
۳۸۴ تعمیرات لباس ۱۵۰۰۰
۳۸۵ دفاتر سیم کشی برق ساختمانی و نظایر آن ۳۷۷۲۹
۳۸۶ نصب درب اتوماتیک ۲۵۰۰۰
ماده۴۹- عوارض و بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

ردیف کد خدمات عنوان خدمات تعریف خدمات مبنای محاسبه بهای خدمات

۱ ۱-۱-۱ اطفاء حریق یک خودرو مخصوص اطفاء شامل کلیه لوازمات با ۳ تا ۵ خدمه از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه
رایگان
۲ ۲-۱-۱ نجات امداد یک خودرو مخصوص اطفاء شامل کلیه لوازمات با ۳ تا ۵ خدمه
زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه رایگان
۳ ۱-۲-۱ احتیاط حریق یک خودرو مخصوص اطفاء شامل کلیه لوازمات با ۳ تا ۵ خدمه
زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه رایگان(در مواردی با صلاحدید مدیریت هزینه اخذ گردد)
۴ ۲-۲-۱ احتیاط امداد یک خودرو مخصوص اطفاء شامل کلیه لوازمات با ۳ تا ۵ خدمه از زمان تا زمان استقرار در ایستگاه رایگان(در مواردی با صلاحدید مدیریت هزینه اخذ گردد)
۵ ۳-۲-۱ صدور گواهی حریق یا حادثه تایید رسمی وقوع حریق حریق یا حادثه در محل معین با ذکر زمان و خسارت وارده بدون براورد زمان کافی از زمان کارشناسی تا پایان مرحله تدوین وتهیه گزارش بر اساس نفر ساعت ۵۰۰۰۰ ریال
۶ ۴-۲-۱ تعیین وصدور علت حریق یا حادثه با درخواست مالباخته، مراجع قضایی نتضامی، شرکتهای بیمه و … اعزام کارشناس جهت بررسی و اعلام علت حریق یا حادثه با ذکر زمان و خسارت وارده با ذکر زمان و مکان وقوع از زمان اعزام کارشناس تا پایان مرحله تدوین و تهیه گزارش بر اساس نفر ساعت کارشناس مربوطه نکته: ۱۰۰۰۰ ریال هزینه اعزام کارشناسی برای علت یابی صلاحدید مدیریت به خارج از شهر با اخذ گردد.
۷ ۱-۱-۲ بازدید اولیه و
تهیه شناسنامه
ایمنی اعزام کارشناس جهت
تهیه شناسنامه ایمنی و
گزارش از نارساییها و
کمبودهای ایمنی
از زمان اعزام تا بازگشت
تنظیم شناسنامه و گزارش نفرساعت
۶۰۰۰۰ ریال
۸ ۲-۱-۲ بازدید و تهیه دستورالعمل ایمنی
اعزام کارشناس جهت
بازدید کارشناسی و تهیه دستور
العمل ایمنی از زمان اعزام تا تنظیم
دستورالعمل
نفرساعت
۷۰۰۰۰ ریال

۹ ۳-۱-۲ نظارت بر حسن
اجرای دستورالعمل و
صدور تائیدیه ایمنی اعزام کارشناس به منظور
نظارت و بازدید از زمان اعزام تا
صدور تائیدیه ایمنی
نفر ساعت ۶۰۰۰۰ ریال

۱۰ ۱-۲-۲ طراحی سیستم های ایمنی اعزام کارشناس جهت بازدیدوطراحی سیستم ایمنی قرارداد فی ما بین کلیه هزینه ها +۲۰% سود بازرگانی
۱۱ ۲-۲-۲ اجرای طرح های ایمنی اعزام کارشناس ونیروی لازم جهت اجرای طرح و سیستم ایمنی قرارداد فی ما بین کلیه هزینه ها +۲۰% سود بازرگانی
۱۲ ۳-۲-۲ نگهداری سیستم های ایمنی بازدید به موقع از سیستم های نصب شده آزمایشات لازم
قرارداد فی ما بین کلیه هزینه ها +۲۰% سود بازرگانی
۱۳ ۱-۳-۲ آموزش دستگاههای
ایمنی و آتش نشانی اعزام کارشناس جهت
آموزش
از زمان اعزام تاپایان مأموریت و
بازگشت نفرساعت ۷۰۰۰۰ ریال
ردیف کد خدمات عنوان خدمات تعریف خدمات مبنای محاسبه بهای خدمات
۱۴ ۱-۱-۳ آموزش عمومی یک روزه آتش نشانی آموزش ایمنی با گرایش آتش نشانی برای کلیه سطوح و تمام مقاطع سنی

۶ساعت آموزش تئوری و عملی به منظور گسترش
ایمنی رایگان انجام می گیرد
۱۵ ۱-۲-۳ آموزش مقدماتی آموزش ایمنی با گرایش آتش نشانی جهت کسب مهارت ۶روز آموزش تئوری و عملی
به ازای هر نفر ۳۵۰۰۰۰ ریال
۱۶ ۲-۲-۳ آموزش متوسطه
)نیمه حرفه ای)

آموزش دروس آتش نشانی جهت آشنایی با فنون مربوطه و کسب
مهارت
۱۵ روز آموزش تئوری و عملی به ازای هر نفر ۵۵۰۰۰۰ ریال

۱۷ ۳-۲-۳ آموزش عالی
)حرفه ای)

آموزش تخصصی ایمنی با گرایش آتش نشانی
۴۵روز آموزش تئوری و عملی به ازای هر نفر ۱۸۵۰۰۰۰ ریال

۱۸ ۱-۳-۳ نوارهای بصری نوارهای آموزشی )ویدئو) یک قاب نوار بصری هر عدد + هزینه خرید+هزینه
تکثیر ۲۰%+ سود بازرگانی
۱۹ ۲-۳-۳ کتاب آموزشی نشر چاپ کتب آموزشی هر جلد هزینه های مربوطه + ۲۰%
سود بازرگانی
۲۰ ۳-۳-۳ نشریات
تیتر چاپ و نشریات علمی تخصصی هر جلد هزینه های مربوطه + ۲۰%
سود بازرگانی
۲۱ ۱-۱-۴ بررسی کیفیت
تجهیزات

انجام کارشناسی و آزمایشات لازم به منظور ماشین آلات و تجهیزات
از زمان شروع تا پایان تهیه گزارش نفر ساعت ۶۰۰۰۰ ریال

۲۲ ۲-۱-۴ بررسی کیفیت
مواد مصرفی انجام کارشناسی و آزمایشات لازم به منظور بررسی کیفیت مواد مصرفی آتش نشانی

از زمان شروع تا پایان تهیه گزارش نفر ساعت ۶۰۰۰۰ ریال

۲۳ ۲-۲-۴ خدمات
مشاوره ای
)آموزشی و
پیشگیری) انجام تحقیقات و مشاهدهدرزمینه مسائل آموزشی)ایمنی و آتش نشانی(
از زمان شروع تا پایان مأموریت نفر ساعت ۶۰۰۰۰ ریال

۲۴ ۳-۲-۴ خدمات
مشاوره ای
)مسائل ایمنی( انجام تحقیقات و مشاهده در زمینه مسائل آموزشی ایمنی و حفاظت محیطی از زمان شروع تا پایان مأموریت نفر ساعت ۶۰۰۰۰ ریال

۲۵ ۱-۱-۵ فروش
تجهیزات تهیه و فروش تجهیزات و ملزومات اعلام و اطفاء بر اساس درخواست متقاضی طبق قرارداد فی مابین بهای تمام شده + سود۲۰%بازرگانی
۲۶ ۲-۱-۵ فروش لوازمات
فرسوده فروش تجهیزات فرسوده ازرده خارج ارزیابی و قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه طبق قوانین و مقررات مزایده

۲۷ ۱-۲-۵ سرویس وشارژ
خاموش کننده شارژ وسرویس کلیه خاموش کننده ها ارزیابی و قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه بهای تمام شده + سود۲۰%بازرگانی

۲۸ ۲-۲-۵ شارژو سرویس
سیلندرهای
تنفسی شارژو سرویس کلیه سیلندرهای تنفسی ارزیابی و قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوط بهای تمام شده + سود۲۰%بازرگانی
ردیف کد خدمات عنوان خدمات تعریف خدمات مبنای محاسبه بهای خدمات
۲۹ ۳-۲-۵ تعمیرخاموش
کننده ها
تعمیرکلیه خاموش کننده ها
ارزیابی و قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه بهای تمام شده + سود۲۰%بازرگانی

۳۰ ۴-۲-۵ تعمیر سیلندرهای
تنفسی و دستگاه تنفسی تعمیر سیلندرهای تنفسی و
دستگاه تنفسی ارزیابی و قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه بهای تمام شده + سود۲۰%بازرگانی

۳۱ ۱-۱-۶ عملیات با خودروی
اسنورکل با دو نفر خدمه هر ساعت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۳۲ ۲-۱-۶ عملیات با نردبان ۵۲
متری با دو نفر خدمه هر ساعت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۳۳ ۳-۱-۶ عملیات با نردبان ۴۴ متری
با دو نفر خدمه هر ساعت ۸۸۰۰۰۰ ریال

۳۴ ۴-۱-۶ عملیات با نردبان ۳۲
متری با دو نفر خدمه هر ساعت ۷۰۰۰۰۰ ریال

۳۵ ۵-۱-۶ عملیات با
نورافکن زرافه ای با دو نفر خدمه هر ساعت ۵۰۰۰۰۰ ریال

۳۶ ۶-۱-۶ عملیات با موتور پمپ پرتابل با دو نفر خدمه هر ساعت ۱۸۰۰۰۰ریال

۳۷ ۷-۱-۶ عملیات با خودروی
اطفائیه با دو نفر خدمه هر ساعت ۴۰۰۰۰۰ ریال

۳۸ ۸-۱-۶ استقرار خودروی اطفائیه بمنظور تأمین ایمنی محل بر اساس درخواست نهاد های دولتی وخصوصی دو نفر مامور و راننده در هر مأموریت حداکثر ۸ ساعت با خودرو اعزامی یک نفر ۲۵۰۰۰۰۰ریال

۳۹ ۱-۱-۷ آموزش
دانش آموزان
کاردانش بمنظور اخذ مهارت به ازاء یک نفر هر ساعت ۲۰۰۰۰۰ریال

۴۰ ۲-۱-۷ اخذ آزمون ادواری بمنظور اخذ مهارت به ازاء هر نفر ۷۰۰۰۰۰ ریال
۴۱ ۳-۱-۷ اخذ آزمون از آتش نشانی
شهرداریهای استان بمنظور جذب و استخدام در
آتش نشانی
به ازاء هر نفر ۵۰۰۰۰۰ ریال
عوارض و بهای خدمات
واحد خدمات شهر
شهرداری تالش

ماده۵۰- عوارض و بهای خدمات حمل و دفن زباله
ردیف شرح خدمات خودرو سبک (ریال) خودرو سنگین (ریال)
۱ حمل و دفن زباله بیمارستانهای خصوصی ۱۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۲ حمل و دفن زباله بیمارستانهای دولتی ۱۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۳ حمل و دفن زباله شرکتها و دانشگاه ها و موسسات مراکز پر زباله داخل محدوده و حریم شهر ۱۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۴ حمل و دفن زباله شرکتها و مراکز پر زباله و … خارج از حریم شهر ۱۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۵ دفن زباله دهیاریها و روستاها و شهرداریها ۱۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۶ حمل و دفن زباله سازمان بهزیستی و سالمندان ۱۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۷ حمل ضایعات و نخاله های ساختمانی ۱۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰

عوارض و بهای خدمات
واحد فضای سبز
شهرداری تالش
ماده ۵۱- تعرفه و عوارض خدمات واحد فضای سبز
بند ۱ – تعاریف
با توجه به تعریف درخت در ضوابط اجرایی ماده یک لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها و نظر به اینکه درختان از ارزش زیست محیطی متفاوتی برخوردار هستند، بر این اساس درختان به ۳ گروه تقسیم میشوند:
درختان مثمر
تعریف : به درختانی اتلاق میشود که میوه آنها خوراکی بوده و مورد استفاده تغذیه ای قرار می گیرند و به گروههای ذیل تقسیم می شوند:
الف – درختان مثمر درجه یک :
ویژگی : درختانی هستند که به ترتیب اولویت مشخصه های ذیل را دارند:
۱ – فراوانی بالا (در سطح شهر به وفور دیده می شوند).
۲- عمر مفید بهره برداری و سن دیر زیستی بالا
۳- تاج گسترده
نمونه های مختلف درختان مثمر درجه یک به شرح ذیل هستند:
سیب – گلابی – گیلاس – توت – شاه توت – زرد آلو – خرمالو – گردو
ب- درختان مثمر درجه دو :
ویژگی : این نوع درختان، مشخصه های اولویت بندی شده در بند الف را ندارند.
نمونه های مختلف درختان مثمر درجه دو به شرح ذیل هستند:
بادام – پسته – آلبالو – زالزالک – عناب – زیتون – هلو – شلیل – شبرنگ – انار – انجیر – فندق – به – ازگیل – توت سیاه – توت مجنون – گوجه – آلو قطره طلا – سنجد – زغال اخته –انگور
درختان غیر مثمر
تعریف : به درختانی اتلاق می شود که میوه آنها خوراکی نبوده و بیشتر مورد استفاده تزئینی ،صنعتی و زیست محیطی دارند و به گروه های ذیل تقسیم می شوند:
الف – درختان غیر مثمر درجه یک (تند رشد):
ویژگی : به درختانی اتلاق می شود که به ترتیب اولویت مشخصه های ذیل را دارند:
فراوانی بالا در سطح شهر
سن دیر زیستی بالا
گستردگی تاج
ارزش اقتصادی چوب آنها
نمونه های مختلف درختان غیر مثمر درجه یک به شرح ذیل هستند :
چنار- کاج تهران – سرو نقره ای – صنوبر – اقاقیای پیوندی – اقاقیای نرک – نارون پیوندی – نارون نرک (قره آغاج) ملج – اوجا – افرای سیاه – افرای ابلق – افرای برگ چناری – زبان گنجشک – ماگنولیا – انواع سدروس – انواع نوئل – انواع نراد – کاج سیاه – کاج مشهد – کاج کاشفی – شالک

ب- درختان غیر مثمر درجه دو (کند رشد):
ویژگی : این نوع درختان ، مشخصه های اولویت بندی شده در بند الف را ندارند.
نمونه های مختلف درختان غیر مثمر درجه دو شرح ذیل هستند :
سرو شیراز – سرو ناز – سرو خمره ای – سرو تبری – انواع سرو کوهی ( ارس ، مایمرز ) – لاوسون – زربین – سرخدار – انواع بید – توت نرک – ابریشم ایرانی – درخت پر – کاتالپا – سه رنگ – بلوط – پالونیا – توسکا – جل – داغداغان – تاغ – گز – افرای سلطنتی – تبریزی – آزاد
درختان شاخص
تعریف : به درختان مثمر یا غیر مثمری که دارای صفات متمایز و برجسته ذیل باشند، درختان شاخص می گویند :
اهمیت فرهنگی، اجتماعی، بومی و محلی
ارزش تزئینی منحصر به فرد
توان ایجاد تاج گسترده
سن دیر زیستی بالا
تبصره: ملاک تعیین نوع درختان (اعم از شاخص، درجه یک و تند رشد، درجه دو و کند رشد) نظریه کارشناس فضای سبز شهرداری میباشد.
بند ۲ – نحوه محاسبه
الف- تعرفه قطع درختان در معابر عمومی، پارکها و فضای سبز محدوده شهر و حریم شهر (با اخذ مجوز از شهرداری)
الف-۱- تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه یک (تند رشد):
الف-۱-۱-قیمت پایه برای هر اصله درخت تا ۵۰ سانتی متر محیط بن، مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال
الف-۱-۲- محیط بن ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر قیمت پایه بند (الف-۱-۱) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال
الف -۱-۳- محیط بن ۱۰۰ سانتی متر به بالا علاوه بر قیمت بند (الف-۱-۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال
الف – ۲- تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه دو (کند رشد):
الف-۲-۱- قیمت پایه برای هر اصله درخت تا ۵۰ سانتی متر محیط بن، مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال
الف-۲-۲- محیط بن ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر قیمت پایه بند(الف-۲-۱) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال
الف-۲-۳- محیط بن ۱۰۰ سانتی متر به بالا علاوه بر قیمت پایه بند(الف-۲-۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال
الف- ۳-تعرفه قطع درختان شاخص:
الف-۳-۱- قیمت پایه برای هر اصله درخت تا ۵۰ سانتی متر محیط بن، مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال

الف-۳-۲- محیط بن ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر قیمت پایه بند ( الف-۳-۱) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال
الف-۳-۳- محیط بن ۱۰۰ سانتی متر به بالا علاوه بر قیمت بند (الف-۳-۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال
تبصره: در صورت موافقت شهرداری اگر متقاضی اقدام به جایگزینی درخت قطع شده در معابر یا اماکن عمومی، در همان محل یا محل دیگری به نحو مطلوب و مورد تایید شهرداری نماید، از پرداخت ۵۰ درصد عوارض این بند معاف خواهد بود.
ب- عوارض قطع، امحاء، خشکاندن و سوزاندن درختان در معابر عمومی، پارکها و فضای سبز محدوده شهر و حریم شهر (بدون اخذ مجوز از شهرداری)
میزان وصول عوارض فوق الذکر از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش در محاسبات بند ( الف ) می باشد.
تبصره ۱: در صورت عدم اثبات جرم مبنی بر امحاء و سوزاندن درختان به طور عمدی، تعرفه قطع درخت مطابق بند (الف) اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت موافقت شهرداری اگر متقاضی اقدام به جایگزینی درخت قطع شده در معابر یا اماکن عمومی، در همان محل یا محل دیگری به نحو مطلوب و مورد تایید شهرداری نماید، از پرداخت عوارض بند (ب) معاف بوده و تنها تعرفه بند (الف) اخذ خواهد شد.
ج- تعرفه قطع درختان در املاک و باغات خصوصی واقع در محدوده شهر و حریم شهر (با اخذ مجوز از شهرداری)
ج-۱- تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه یک (تند رشد):
ج-۱-۱- قیمت پایه برای هر اصله درخت تا ۵۰ سانتی متر محیط بن، مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال.
ج-۱-۲- محیط بن ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر قیمت پایه بند ( ج-۱-۱) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۵۰۰ ریال
ج-۱-۳- محیط بن ۱۰۰ سانتی متر به بالا علاوه بر قیمت بند (ج- ۱-۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۷۰۰ ریال.
ج-۲- تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه دو (کند رشد):
ج-۲-۱- قیمت پایه برای هر اصله درخت تا ۵۰ سانتی متر محیط بن، مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال
ج-۲-۲- محیط بن ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر قیمت پایه بند ( ج-۲-۱) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۷۰۰ ریال
ج-۲-۳- محیط بن ۱۰۰ سانتی متر به بالا علاوه بر قیمت بند (ج- ۲-۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۱۰۰۰ ریال
ج-۳- تعرفه قطع درختان شاخص :
ج-۳-۱- قیمت پایه برای هر اصله درخت تا ۵۰ سانتی متر محیط بن، مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال
ج-۳-۲- محیط بن ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر قیمت پایه بند ( ج-۱-۱) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال
ج-۳-۳- محیط بن ۱۰۰ سانتی متر به بالا علاوه بر قیمت بند (ج-۱-۲) به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال

د- عوارض قطع درختان در املاک و باغات خصوصی واقع در محدوده شهر و حریم شهر (بدون اخذ مجوز از شهرداری)
– میزان وصول عوارض فوق الذکر از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش در محاسبات بند (ج) می باشد.
و- تعرفه قطع و امحاء درختچه های زینتی و اشجار پیوندی به ازاء هر سانتی متر محیط بن بترتیب، مبلغ ۳۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ ریال می باشد.
ه- تعرفه تخریب چمن و گل های فصلی به ازاء هر متر مربع مساحت بترتیب مبلغ ۲۵۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ ریال می باشد.
ز- میزان وصول عوارض بندهای (و ، ه) در صورت عمدی بودن اعمال فوق، از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش در محاسبات می باشد.
ح- حق الزحمه قطع درختان در معابر عمومی توسط شهرداری، اعم از کارگر، اره موتوری، ایاب ذهاب و حمل شاخه های مازاد و … هر مورد بسته به حجم کار از ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
ط- تعرفه هرس سربرداری درختان (درخت بالغ) به ازای هر اصله مبلغ ۵۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد.
ی- در صورتیکه درختان واقع در معابر عمومی، پارکها و فضای سبز سطح شهر بصورت غیراصولی و بدون هماهنگی با شهرداری مورد هرس و قطع سر شاخه ها قرار گیرند، بسته به شدت هرس تا هشتاد درصد مبلغ تعرفه بند (الف) قابل محاسبه خواهد بود.
ک- تعرفه کارشناسی تقاضای قطع و هرس سربرداری درخت
۱- تقاضای قطع و هرس درختان در محدوده شهر مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال
۲- تقاضای قطع و هرس درختان در محدوده حریم شهر مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال
۳- تقاضای قطع و هرس درختان در املاک و باغات خصوصی مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال
توضیحات:
۱- عوارض بندهای (ب و د) علاوه بر جرائم و مجازاتهای تعیین شده در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها می باشد.
۲- در خصوص عوارض متعلقه به عدم اجرای تعهد کاشت نهال سپرده شده از سوی متقاضی، به ازاء هر سال تاخیر و برای هر اصله بسته به نوع نهال از ۲۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ ریال قابل وصول خواهد بود.
۳- عوارض قطع اشجار باغات (ملک در سند مالکیت باغ بوده ولی درختی جهت اندازه گیری وجود ندارد بر اساس میانگین محیط بن تعداد پنج اصله درخت باغ همجوار و در معابر عمومی میانگین محیط بن دو اصله درخت در دو طرف درخت مورد نظر خواهد بود.
۴- در صورت بروز حوادث غیر عمدی نظیر (تصادف و …) تعرفه قطع درخت مطابق بند (الف) اخذ خواهد شد.
۵- ملاک تعیین تعرفه کت زنی درخت و موارد مشابه بسته به شدت آنها، نظریه کارشناس فضای سبز خواهد بود.
۶- ملاک تعیین تعرفه فرسایش خاک بر اثر ریختن مواد آلاینده و … به ازای هر متر مربع مساحت نظریه کارشناس فضای سبز خواهد بود.
۷- میزان وصول تعرفه و عوارض فوق برای کلیه افراد اعم از حقیقی و حقوقی یکسان می باشد.
۸- هر گونه خسارت پیش بینی نشده در این مجموعه، توسط کمیسیون فضای سبز شهرداری، موضوع ماده ۱۴ ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تصمیم گیری خواهد شد.
عوارض و بهای خدمات
سازمان حمل و نقل
شهرداری تالش
ماده۵۲- عوارض و بهای خدمات سازمان حمل و نقل (تاکسیرانی)
ردیف شرح خدمات تعرفه (ریال)
۱ صدور پروانه تاکسیرانی ۱۲۰۰۰۰
۲ صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی ۱۰۰۰۰۰
۳ صدور پروانه حمل و نقل درونشهری (تاکسی سرویس) ۱۰۰۰۰۰
۴ صدور پروانه تاکسیرانی – کمکی ۱۰۰۰۰۰
۵ تمدید و تعویض پروانه تاکسیرانی ۶۰۰۰۰
۶ تمدید و تعویض پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی سالیانه ۶۰۰۰۰
۷ صدور کارت شهری تاکسیرانی سالیانه ۱۰۰۰۰۰
۸ تمدید و تعویض پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی)تاکسی سرویسهای ۲۰۰۰۰۰۰
۹ صدور کارت شهری برای خودروهای شخصی (تاکسی موقت سالیانه ۲۰۰۰۰۰
۱۰ صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی سالیانه ۱۰۰۰۰۰
۱۱ خدمات پروانه بهره برداری برای رانندگان مشغول در تاکسی سرویسها(یک ساله ۱۲۰۰۰۰
۱۲ خدمات پروانه بهره برداری برای رانندگان مشغول در تاکسی بی سیم(ماهانه ۶۰۰۰۰
۱۳ نقل و انتقال تاکسی ۵/۲%ارزش خودرو
۱۴ نقل و انتقال آژانسها ۱۵۰۰۰۰۰
۱۵ امتحان شهر شناسی (بار اول) ۳۰۰۰۰
۱۶ امتحان شهر شناسی (باردوم) ۴۰۰۰۰
۱۷ خدمات سرویس دهی به رانندگان حاشیه شهر(ماهیانه) ۶۰۰۰۰
۱۸ صدور المثنی برای کارتهای مفقودی تاکسیها و تاکسی سرویس ها(سالیانه) ۶۰۰۰۰
۱۹ پذیرش کلیه متغاضیان در بدو ورود ۴۰۰۰۰
۲۰ سرویس دهی به مدارس وسواریهای شخصی(سالیانه) ۱۵۰۰۰۰
۲۱ حق امتیاز پروانه بهره برداری باواگذاری تاکسی سمند-پژو-اردی ۳۵۰۰۰۰۰
۲۲ حق امتیازتاکسی سرویسها(۵ساله) ۵۰۰۰۰۰۰
۲۳ تبدیل به احسن ۳۵۰۰۰۰
۲۴ حق امتیاز تاکسی های پراید و۹۰L و غیره ۳۰۰۰۰۰۰
۲۵ حق جابجایی مکان شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری ۴۰۰۰۰۰
۲۶ صدور مجوز برای معرفی مدیر داخلی تاکسی سرویس(سالیانه) ۹۰۰۰۰
۲۷ هزینه کارشناسی جهت بازدید مکان اولیه مورد تعرفه متغاضیان تاکسی سرویسها ۶۰۰۰۰
۲۸ هزینه تعویض دفترچه مرخصی رانندگان ۴۰۰۰۰
۲۹ حق امتیاز تاکسی ون ۵۰۰۰۰۰۰
تبصره: باتوجه به اینکه تاکسیرانی به سازمان حمل و نقل تغییرنام یافته در صورت تعیین دستورالعمل های جدید در نحوه تهیه عوارض، این ماده منتفی خواهد بود.
ماده ۵۳- برخی از عوارض شهرداریها با مجوز های قانونی
برابر جزء (د) بند ۱۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ که طی نامه شماره ۳۸۷۸-۴۲/۸۰ مورخ ۲۳/۱/۸۹ استانداری محترم گیلان به شهرداری ..تالش ابلاغ گردیده عوارض نوسازی، عوارض سالیانه خودرو ، عوارض صدور گذر نامه و گواهینامه به شرح ذیل تغییر یافته و ملاک عمل وصول عوارض این شهرداری خواهد بود .

نرخ تعرفه جدید نرخ تعرفه قبل ازسال ۸۹ عنوان عوارض ردیف
۵/۱% ۱% عوارض نوسازی ۱
۵/۱ در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی
۵/۱ در هزار ارزش
خودروهای وارداتی یک در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی

و یک در هزار ارزش خودروهای وارداتی عوارض سالیانه انواع خودرو

۲
۵% تعرفه صدور ۵۰۰۰ ریال برای گذر نامه عوارض صدورگذرنامه وگواهینامه ۳
* کلیه پرونده های نیمه تمام که تا پایان سال ۸۹ و ۹۰ و ۹۱تسویه حساب ننموده اند عوارض آنها بر اساس تعرفه سال جدید محاسبه خواهد شد.
* مواردی از عوارض و بهای خدمات شهرداری چنانچه در این تعرفه ذکر نشده باشد کما فی السابق قابل وصول خواهد بود.
ماده ۵۴ – عوارض تبدیلی تجاری :
عوارض تبدیلی یک واحد تجاری به دو یا چند تجاری ساختمان های دارای پروانه در صورت رعایت اصول شهرسازی فنی ، از لحاظ رعایت دهنه در صورت عدم تخلف ساختمان ما به التفات عوارض تبدیلی بر اساس بند ه ماده ۱۳ محاسبه می گردد .

ماده ۵۵ – اجاره اژها و محلهای تفریحی طرح ساحلی گیسوم :
ردیف شرح عوارض مبلغ به ریال
۱ عوارض شبانه روزی هر واحد پلاز ۱۵۰۰۰۰
۲ عوارض روزانه هر واحد پلاز ۱۰۰۰۰۰
۳ عوارض شبانه روزی سوئیت درجه یک ۳۰۰۰۰۰
۴ عوارض شبانه روزی سوئیت معمولی ۲۰۰۰۰۰
۵ عوارض ویلائ ۴۰۰۰۰۰
۶ عوارض استقرار هر چادر سیار توسط مسافر ۲۰۰۰۰
۷ عوارض ورودی خودروهای سواری و انواع وانتها ۱۰۰۰۰
۸ عوارض ورودی خودروهای غیر سواری ۱۵۰۰۰

ماده ۵۶ – جدول محاسبه کرایه آمپولانس در خارج از محدوده شهر
ردیف شرح عوارض مبلغ به ریال
از یک کیلومتر تا ۱۰ کیلومتر ۰۰۰/۶۰
تا ۲۰ کیلومتر ۰۰۰/۲۰۰
تا ۳۰ کیلومتر ۰۰۰/۳۰۰
تا ۴۰ کیلومتر ۰۰۰/۴۰۰
تا ۵۰ کیلومتر ۰۰۰/۵۰۰
تا ۶۰ کیلومتر ۰۰۰/۶۰۰
تا ۷۰ کیلومتر ۰۰۰/۷۰۰
تا ۸۰ کیلومتر ۰۰۰/۸۰۰
تا ۹۰ کیلومتر ۰۰۰/۹۰۰
تا ۱۰۰ کیلومتر ۰۰۰/۰۰۰/۱
بالاتر از ۱۰۰ کیلومتر به ازای هر کیلومتر اضافی مبلغ هزار ریال اضافه می گردد
تبصره : در محدوده قانونی و حریم شهر کرایه آمپولانس اخذ نمی گردد .
خدمات :«کرایه وسائط نقلیه و ماشین الات » بشرح زیر
۱٫ کرایه هر ساعت کار کرد لودر بمبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال
۲٫ کرایه هر ساعت کار کرد بیل بمبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال
۳٫ کرایه هر ساعت کار کرد گریدر بمبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال
۴٫ کرایه حمل هر سرویس رودخانه بمبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال
۵٫ کرایه حمل هر سرویس خاک زاید بمبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال
۶٫ هزینه هر سرویس خاکبرداری و حمل آن با کامیون ده چرخ بمبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال

ماده ۵۷ – ورود احشام سرگردان به داخل شهر
جریمه هر راس احشام ولگرد روزانه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه نگهداری هر راس احشام ولگرد روزانه ۱۰۰۰۰۰ ریال
تبصره ۱- در صورت تکرار جریمه به دو برابر افزایش می یابد
تبصره ۲- در صورت تکرار بار سوم با مجوز مقام محترم قضایی احشام کشتارگاه می گردد .
ماده ۵۸ – حق الزحمه کمیسیون : در اجرای مقررات شهرداری حق الزحمه کمیسیونهای ماده صد – هفتاد و هفت – بند بیست ماده پنجاه و پنج – ماده هشت قانون نوسازی شهرداری به ازای هر جلسه نود دقیقه ای مبلغ ۱۶۲۹۴ ریال تعیین می شود و هر ساله به میزان ۱۰% افزایش می یابد .
تبصره: به جهت تشویق دبیر کمیسیون حق الزحمه دبیر کمیسیون به مبلغ ۴۸۳۱۵ ریال برای هر جلسه تعیین می گردد
ماده ۵۹ – عوارض کسرس حد نصاب باز در مجتمع های مسکونی :
آپارتمان :
برابر مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری موزخ ۱۴ /۲/۷۲ متقاضیان احداث بنا ساختمان خود به ازای هر واحد ۲۰ متر مربع فضای با بصورت حیاط ایجاد نمایند و در غیر اینصورت پرداخت حد نصاب فضای باز به ارزش دو برابر قیمت منطقه ای دارائی قابل محاسبه است
تبصره : عوارض مربوط در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ و به استناد کمیسیون ماده صد قابل وصول است .

آیین نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری تالش
موضوع مصوبه شماره ۲۶۷-۲۹/۳/۸۱شورای اسلامی شهرستان تالش
شورای اسلامی شهر در جلسه مورخه ۲۸/۳/۸۱ خود به استناد ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول مطالبات شهرداری از اشخاص را بشرح زیر تصویب و به شهرداری تالش ابلاغ نمود .
۱-مودیان متقاضی تقسیط عوارض بایستی درخواست خود را بصورت مکتوب به شهرداری ارائه وارسال دارند.
۲-شهرداری موظف است قبل ازهرگونه موافقت بدوی به طریق ممکنه ازعدم توانایی مودی درپرداخت عوارض بصورت یکجا آگاهی لازم را کسب نماید . تشخیص این امر با شهردار و یا با مامورین است که این وظیفه ازسوی آقای شهردار به ایشان محوله شده باشد، بدیهی است موافقت و یا عدم موافقت فقط در صلاحیت شخص شهردار خواهد بود. ضمناً یکی از مامورین مذکور توسط شورای اسلامی شهر تعیین و معرفی خواهد شد .
۳-اخذ چک و یا سفته از مودی و یا ضامن معتبر در تقسیط مطالبات شهرداری الزامی است.
۴-شهرداری مجاز است بدهی مودی را برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با اعمال نرخ ۱۲% بعنوان کارمزد تقسیط نماید.
۵-شهرداری در زمینه تفکیک اراضی و املاک اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به هیچ وجه مجاز به تقسیط بدهی عوارض ناشی از تفکیک زمین نبوده چنانچه مالک و یا مالکین مربوطه قادر به تامین و پرداخت عوارض متعلقه بصورت نقدی نباشند، مختار هستند معادل عوارض و حقوق شهرداری قطعه یا قطعاتی از اراضی مورد تفکیک را به شهرداری واگذاری نمایند .
۶-به هنگام فروش و نقل و انتقال املاک بدهی مالکین مربوطه ناشی از تقسیط عوارض همان ملک به این حال تبدیل شده و شهرداری موظف است ابتدا کلیه مطالبات قانونی خود را از مالک یا مالکین مربوطه اخذ و سپس اجازه نقل و انتقال قطعی را بدهد. در اینصورت کارمزد درنظر گرفته شده برای باقیمانده بدهی که به این حال تبدیل شده است قابل محاسبه و بخشودگی است.
۷-شهرداری موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه سیاهه اسامی آندسته از مودیانیکه با تقاضای تقسیط آنان موافقت شده است باقید رقم قطعی بدهی هر مودی تعداد اقساط تعییین شده و کارمزد متعلقه تهیه و برای استحضار به شورای اسلامی شهر تسلیم کند. بدیهی است صدور هرگونه مفاصا حساب منوط به تسویه کلیه بدهی توسط مودی خواهد بود.

شیوه نامه نحوه تقسیط مطالبات شهرداری در سال ۹۰
نحوه تقسیط مطالبات شهرداری:
ماده یک:
اصل این است که حقوق شهرداری اعم از عوارض، جرایم نقدی و سایر مطالبات بصورت نقدی از شهروندان وصول شود، در صورت عدم توانائی مؤدی در پرداخت دفعه و حده دین خود ، پس از اخذ موافقت با تقسیط و تعیین تعداد اقساط ، فرم درخواست تقسیط مطالبات شهرداری (ضمیمه شماره یک) توسط متقاضی پر شده و نزد مدیر مالی منطقه یا سازمان مربوطه امضاء و نقش اثر انگشت می شود. مدیر مذکور ذیل امضاء و اثر انگشت متقاضی را پس از احراز هویت و ضمیمه نمودن تصویر کارت ملی یا شناسنامه، امضاء متقاضی را گواهی می نماید .
ماده دو :
مدیون برای تضمین پرداخت دین وخسارت قانونی آن یک نفر ضامن از کارمندان دولت یا کسبه معتبر یا اشخاص مورد اعتماد که واجد صلاحیت و اعتبار باشد معرفی می نماید که قسمت مربوط به ضامن از فرم درخواست تقسیط را تکمیل نموده و نزد مدیر مالی امضاء و نقش اثر انگشت می نماید .
تبصره : دیون شهروندان به شهرداری تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به لحاظ معرفی ضامن از رعایت این شیوه نامه مستثنی بوده و نیازی به معرفی ضامن ندارد .
ماده سه :
طی اوراق استعلام از بانکهای محال علیه نسبت به فعالیت حساب های جاری مدیون اصلی وضامن ومطابقت امضائات ایشان پرسش می شود.(ضمیمه شماره ۲ )
ماده چهار :
از مدیون اصلی به تعداد اقساط تعیین شده و مبلغی که هر ماه می بایست پرداخت نماید چک معتبر به تاریخ سررسید اقساط معین دریافت می شود و یک فقره چک به مبلغ کل بدهی بدون قید تاریخ اخذ می گردد تا در صورت عدم تأدیه هر کدام از اقساط مدیون و ضامن به شرح مندرجات فرم در خواست تقسیط از عهده خسارات وارده برآیند .چنانچه با تشخیص مدیر مربوطه متقاضی تقسیط به تعداد اقساط قادر به تسلیم چک نباشد می تواند به ازای هر دو قسط ماهانه یک فقره چک دریافت نماید.
تبصره ۱: ضامن با درج مشخصات خود و این جمله «پرداخت کل وجه چک را با کلیه خسارات قانونی تعهد می نمایم» ظهر چکهای مأخوذه را امضاء می نماید.
تبصره ۲: چنانچه مدیون اصلی فاقد حساب جاری باشد میتواند شخصی ثالث واجد شرایط مبادرت به تقدیم چک نماید و مقررات مذکور در ماده یک این شیوه نامه اعمال و پس از استعلام از بانک محال علیه مدیون اصلی ظهر چکهای مذکور را امضاء و تعهد پرداخت میکند . بهرحال مدیون اصلی مکلف به معرفی ضامن معتبر موضوع ماده ۲ خواهد بود .
ماده پنج :
چکهای مأخوذه که می باید در مواعد معین وصول گردد جهت ارائه به بانک محال علیه در سیستم مالی به جریان افتاده و چک کلی در سوابق نگهداری میشود تا در صورت عدم پرداخت اقساط وفق این شیوه نامه نسبت به وصول آن اقدام شود .
ماده شش :
چنانچه هر کدام از چکهای دریافتی در سر رسید منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود ، مراتب طی فرم اخطاریه (ضمیمه شماره ۳ ) به مدیون اصلی و ضامن ابلاغ می شود تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نماید. در صورت عدم مراجعه مدیون اصلی یا ضامن با وصف ابلاغ اخطاریه مدارک مربوطه با تشکیل پرونده جهت اقدام قانونی و قضائی به اداره حقوقی ارسال می گردد. اداره حقوقی مکلف است بدون فوت وقت نخست طی اخطاریه با مدیون اصلی و ضامن اتمام حجت نموده و پس از مهلت یکهفته ای نسبت به وصول کل دین از مدیون اصلی و ضامن برآید.
ماده هفت :
اشخاصی که چک های تقسیطی ایشان با گواهی عدم پرداخت مواجه شده و بدحسابی آنها برای شهرداری احراز گردیده است با درج اسامی صاحبان چک در سوابق با تقسیط مجدد دیون ایشان موافقت نشده و مجبات تضرر شهرداری فراهم نگردد.
ماده هشت :
منظور از چک در این شیوه نامه چکای صادره از بانکهای دولتی و بانکهایی که با گواهی بانک مرکزی مبادرت به صدور چک می نمایند و شامل حواله های صادره از مؤسسات مالی و اعتباری نمی باشد .
ماده نه :
دریافت چکهای صادره عهده بانکهای خارج از استان به لحاظ صعوبت پیگیری در صورت نکول مدیون از تأدیه ممنوع بوده و دریافت کننده ضامن خسارت وارده می باشد.
ماده ده :
صدورهرگونه بلامانع برای انجام معامله قبل از تسویه حساب کامل مدیون ممنوع می باشد .

بسمه تعالی

«ضمیمه ۱» درخواست تقسیط مطالبات شهرداری

اینجانب ………. شهرت …………….فرزند ………..شماره شناسنامه …………….. صادره از………………… تاریخ تولد………………اهل……………. ساکن …………….. به نشانی منزل ……………………………. تلفن……………….. کدپسی ………..……شغل ……………….محل کار…………….. ………تلفن ……………..کدپستی ………………… دارای حساب جاری در بانک ………………….. به شماره …………………… به علت عدم توانایی مالی تقاضا دارم مبلغ …………………… بدهی اینجانب را طبق مقررات و آیین نامه شهرداری بصورت تقسیط دریافت دارند .

امضاء و اثر انگشت متقاضی
امضاء و اثر انگشت متقاضی پس از احراز هویت گواهی میشود . امضاء
) تصویر کارت ملی ،شناسنامه ضمیمه می شود) مدیر مالی
اینجانب ……………. شهرت …………………… فرزند ……………. شماره شناسنامه ………………. صادره از…………………. تاریخ تولد…………..اهل……………. ساکن ………….. به نشانی منزل ……………………. تلفن……………… کدپستی ………….محل کا.ر………………….. …………………………….تلفن …………………… کدپستی ……………………شغل …………………… دارای حساب جاری بانک …………… به شماره ………………… آقای/خانم …………………..را کاملا” می شناسم و بدهی نامبرده طبق مندرجات این ورقه شرعا” و قانونا” تضمین نموده و چنانچه مشارالیه نسبت به پرداخت هر یک اقساط معین نکول نموده و به هر کیفیتی پرداخت ننماید اینجانب پرداخت کل دین را به مبلغ……………………ریال و متفرعات آن از جمله خسارت تأخیر تأدیه ، هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی رأسا” تعهد و تقبل نموده و در صورت عدم پرداخت هر کدام از اقساط کل دین حال شده و دفعتا” واحده از اینجانب قابل وصول می باشد .

امضاء و اثر انگشت ضامن
امضاء و اثر انگشت ضامن پس از احراز هویت گواهی میشود. امضاء
(تصویر کارت ملی ،شناسنامه ضمیمه می شود) مدیر مالی
امضاء متقاضی امضاء ضامن امضاءمدیر مالی امضاء اقدام کننده
«ضمیمه۲ »

ریاست محترم بانک ………………………..

سلام علیکم

احتراماً نظر به اینکه آقای/خانم ………………… به این شهرداری بدهکار می باشد و شهرداری در نظر دارد در قبال بدهی نامبرده تعداد ………… فقره چک جمعاً به مبلغ ………….. ریال از حساب جاری شماره ………………… عهده آن بانک اخذ نماید، خواهشمند است با اعمال مساعدت و همکاری فعال یا مسدود بودن حساب فوق را به این شهرداری اعلام و صحت امضاء متن چک را گواهی فرمایند.

شهردار ………………….

« ضمیمه ۳»
از شهرداری…………………………..
به آقای/ خانم ………………………….. به نشانی ………………………………………..
موضوع : اخطار قانونی
سلام علیکم
نظر به اینکه ………………… فقره چک به شماره …………………. مورخ ……………… به مبلغ …………………….. ریال در وجه شهرداری ………………… صادر نموده و بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت چک مزبور را به شماره ……………….. مورخ ……………….. صادر نموده است. لذا مقتضی است با عنایت به عدم پرداخت وجه چک و تعهدات جنابعالی و ضامن آقای/خانم ……………………… طی مدت ده روز از رؤیت این اخطاریه با مراجعه به واحد حسابداری شهرداری ……………… وجه چک را پرداخت نمایند . بدیهی است در غیر این صورت اقدام قانونی و قضایی به طرفیت مدیون اصلی و ضامن به نحو تضامن بعمل می آید .
شهردار ……………….
نسخه ثانی : ضامن آقای …………….. به نشانی ………………………………………….. جهت مراجعه و پرداخت موضوع این ضمانت.

Shahrdari

نویسنده Shahrdari

More posts by Shahrdari

ارسال نظر