اخبار

بازگشت آرامش و آسایش خیابانها و معابربا ساماندهی دشتفروشان سطح شهر تالش

توسط آگوست 7, 2015 بدون نظر

شهرداری تالش با کمک نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی تالش با ساماندهی دستفروشان سطح شهر تالش در مکان جدید که در حاشیه رودخانه کرگانرود میباشد . یکی از مهمترین مشکلات شهری را مرتفع نمود.البته نبایدنقش ویژه شهردار IMG_4422۷۸۸۸۸ ۵۶۶۶۶۶۶۶۶و دادستان تالش را در این زمینه نادیده گرفت که شبانه روز در فکر به سرانجام رسیدن این موضوع تالش چشمگیری داشتند.

Shahrdari

نویسنده Shahrdari

More posts by Shahrdari

ارسال نظر